Flera medellångverkande humaninsuliner nu till lägre kostnad

Vid insulinbehandling av typ 2-diabetes rekommenderas medellångverkande humaninsuliner (NPH-insuliner) som förstahandsalternativ. Tillverkarna av NPH-insuliner konkurrerar nu med priset. Vid nyinsättning av insulin förordrar expertrådet att det billigaste NPH-insulinet väljs.

Under år 2010 kom flera viktiga nationella dokument för diabetesvården; Socialstyrelsens nationella riktlinjer [1], behandlingsrekommendationer från Läkemedelsverket [2] och en genomgång av diabetesläkemedel av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) [3].

Vid insulinbehandling av typ 2-diabetes lyfts medellångverkande humaninsuliner (NPH-insuliner) tydligt fram som förstahandsalternativ från alla myndigheter, före långverkande insulinanaloger som insulin glargin (Lantus) och insulin detemir (Levemir).

Tillverkarna av NPH-insuliner konkurrerar nu med priset. Både Humulin NPH Kwikpen och Insuman Basal i Solostar är nu avsevärt billigare än Insulatard Flexpen. Priset för Insulatard cylinderampuller för flergångspenna är ungefär detsamma som för engångspennorna Humulin NPH Kwikpen och Insuman Basal i Solostar. Flergångspennan har miljöfördelar framför engångspennorna. Skillnaden mellan de olika produkterna är således pennan – själva insulinet är likvärdigt.

Klicka för större bild

Det förtjänar att påpekas att de långverkande insulinanalogerna är ungefär dubbelt så dyra som NPH-insulinerna. Därför blir den största påverkan på kostnaden för insulinbehandling om patienten behandlas med NPH-insulin eller långverkande insulinanalog.

Expertrådet föreslår följande strategi:

  • Vid insättning av insulin bör man välja NPH-insulin och det billigaste alternativet i den gruppen.
  • Vid förnyelse av recept bör man beakta förutsättningarna för ett byte inom NPH-gruppen. Om byte bedöms möjligt med bibehållen patientsäkerhet väljs det preparat som har lägst pris. 
  • Vi rekommenderar inte ett allmänt byte i nuläget.

Området är dynamiskt och priserna kan komma att ändras ytterligare.

Följsamheten till Kloka Listan (som mäts på substansnivå) blir densamma oavsett vilket medellångverkande humaninsulin som förskrivs.Referenser

  1. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvården. Nationella riktlinjer 2010
  2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes. Behandlingsrekommendation 2010
  3. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Fortsatt brett sortiment av diabetesläkemedel. Läkemedelsomprövning 2010

Uppdaterad: 2011-05-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se