Hur och när används kinoloner vid urinvägsinfektion

Expertrådet för infektionssjukdomar och Strama har tidigare publicerat olika dokument som berört kinolonbehandling vid urinvägsinfektion (UVI). I detta dokument sammanfattas gällande riktlinjer. Kinolonbehandling bör undvikas vid okomplicerad cystit/afebril UVI hos både kvinnor och män. Ciprofloxacinbehandling i 7 dygn är tillräckligt vid behandling av pyelonefrit hos kvinnor.

Kinoloner (till exempel ciprofloxacin, norfloxacin, levofloxacin och moxifloxacin) är baktericida bredspektrumantibiotika som hämmar bakteriers DNA-syntes. De två förstnämnda är de som framför allt använts för behandling av UVI, då de har bäst effekt på gramnegativa bakterier. Ciprofloxacin har lägre MIC-värden än norfloxacin [1] och är det rekommenderade preparatet ur gruppen för peroral behandling av övre urinvägsinfektioner.

En ökande kinolonresistens hos gramnegativa bakterier har setts de sista 15 åren. Enligt rapporten SWEDRES 2013 var cirka 9 procent av studerade Escherichia coli-isolat från urin resistenta mot ciprofloxacin 2013 i Sverige [2]. Det har också funnits rapporter om att behandling med kinoloner kan öka risken för infektioner med ESBL-bildande bakterier [3]. En rationell användning av preparaten på rätt indikationer är därför önskvärd. Kinoloner utgör ett av de perorala förstahandsalternativen vid behandling av övre urinvägsinfektioner.

Cystit/afebril UVI hos kvinnor och män

Vid cystit hos kvinnor har det länge varit praxis att inte använda kinoloner som förstahandspreparat, då det finns andra alternativ som är likvärdiga, har smalare spektrum och mindre resistensproblematik. Rekommenderade förstahandsval är pivmecillinam och nitrofurantoin. Trimetoprim kan också vara ett behandlingsalternativ vid odlingsverifierad känslig stam, men rekommenderas ej som empirisk terapi på grund av höga resistenssiffror (E. coli 20 procent, SWEDRES 2013) [2].

Vid afebril UVI/cystit hos män rekommenderades tidigare ciprofloxacin eller trimetoprim som behandling, då dessa preparat penetrerar in i prostata. Huruvida prostatakörteln alltid är involverad vid afebril UVI är dock omtvistat och detta i kombination med ökande resistens mot kinoloner och trimetoprim gjorde att från maj 2013 rekommenderas även till män pivmecillinam och nitrofurantoin som förstahandsalternativ vid afebril UVI [4]. Rekommenderade behandlingstider skiljer sig mellan män (7 dygn) och kvinnor (3–5 dygn).

Pyelonefrit

I en randomiserad klinisk studie jämfördes 7 respektive 14 dagars behandling med ciprofloxacin vid okomplicerad pyelonefrit hos kvinnor [5]. I båda grupperna var resultaten likvärdiga. Därför rekommenderas numera 7 dygns behandlingstid om ciprofloxacin används vid pyelonefrit hos kvinnor. Någon motsvarande studie avseende det andra förstahandsalternativet trimetoprim-sulfa är ej gjord, varför fortfarande 10–14 dygns behandling rekommenderas. Hos män rekommenderas 10–14 dagars behandling vid pyelonefrit oavsett preparat.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomarReferenser

  1. The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). EUCAST MIC distributions

  2. Folkhälsomyndigheten. SWEDRES/SVARM. Rapport 2013

  3. Banerjee R1, Strahilevitz J, Johnson JR, Nagwekar PP, Schora DM, Shevrin I et al. Predictors and molecular epidemiology of community-onset extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli infection in a Midwestern community. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013 Sep;34(9):947-53. PubMed

  4. Folkhälsomyndigheten. Urinvägsinfektioner hos män. Rapport 2014

  5. Sandberg T, Skoog G, Hermansson AB, Kahlmeter G, Kuylenstierna N, Lannergård A et al. Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet. 2012 Aug 4;380(9840):484-90. PubMed