Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel - Janusinfo

Beakta njurfunktionen och använd Janusmed vid ordination av läkemedel

Doseringen av läkemedel som främst utsöndras via njurarna (renal elimination) bör vid nedsatt njurfunktion anpassas så att läkemedelskoncentrationen inte blir för hög och allvarliga biverkningar drabbar patienten. Detta är särskilt viktigt hos äldre, eftersom njurfunktionen påtagligt minskar med stigande ålder. Förutom olika njursjukdomar kan diabetes, hjärtsvikt, ateroskleros, malignitet och inflammatoriska systemsjukdomar bidra till nedsatt njurfunktion. För säkrare ordinationer vid nedsatt njurfunktion finns ett förskrivarstöd, Janusmed njurfunktion, integrerat i journalsystemet.

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Det finns tillgängligt som ett integrerat förskrivarstöd vid förskrivning av läkemedel i vissa journalsystem, bland annat TakeCare. Använd Janusmed njurfunktion när du förskriver läkemedel om du har tillgång till TakeCare inom SLLnet (landstingets gemensamma kommunikationsnät). Om du har ett annat journalsystem går Janusmed njurfunktion att nå via Janusinfo eller via http://njuren.sll.se/ för verksamma inom SLLnet. Alla som vill använda Janusmed njurfunktion uppmanas dock först att göra den e-utbildning som tillhandahålls via Stockholms läns landsting. 

Janusmed njurfunktion innehåller evidensbaserade rekommendationer om läkemedelsdosering anpassade efter patientens beräknade njurfunktion (estimerad glomerulär filtrationshastighet eGFR). Dessutom finns uppgifter om njurpåverkan per läkemedelssubstans. 

Janusmed njurfunktion integrerat i TakeCare hämtar automatiskt aktuell information (P/S-kreatinin, ålder och kön) från journalsystemet och ett relativt eGFR beräknat med Lund-Malmöformeln visas i knappraden när läkemedelsmodulen öppnas. Vid klick på knappen visas patientens aktuella läkemedel, klassificerade efter graden av njurpåverkan. Patientens beräknade njurfunktion ligger till grund för föreslagna dosrekommendationer. Vikt och längd kan matas in för bestämning av absolut eGFR. 

Flera andra kunskaps- och beslutsstöd för läkemedelsbehandling finns på Janusinfo.se, till exempel för läkemedelsbehandling av äldre, läkemedelsinteraktioner och biverkningar.

Faktaruta 

Janusmed njurfunktion är ett kunskapsstöd för ordination av läkemedel vid nedsatt njurfunktion för patienter över 18 år. Dels ges stöd till beräkning av njurfunktion och dels ges evidensbaserade rekommendationer för dosering av läkemedel, anpassade efter framräknad grad av njursvikt. Janusmed njurfunktion är avsedd att användas av läkare, sjuksköterskor och apotekare inom hälso- och sjukvården i Sverige, som ordinerar läkemedel och/eller genomför läkemedelsgenomgångar.

De evidensbaserade rekommendationerna om läkemedelsdosering vid nedsatt njurfunktion kommer från en databas som produceras av Medbase, Finland. Databasen uppdateras fyra gånger om året och anpassas och tillhandahålls av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för medicinska njursjukdomar


Uppdaterad: 2018-01-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Publicerat
2018-01-17

Detta är ett av
2018 års Kloka råd 

De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd inom olika terapiområden.