Riktlinjer för handläggning av röda ögon

Hitta i sidan

  Patienter som söker för röda ögon är vanligt förekommande. Genesen till besvären varierar och informationen nedan kan vara en hjälp att komma fram till rätt diagnos.

  Tänk på

  vid anamnesupptagning:
  • duration
  • trauma
  • ensidigt eller dubbelsidigt
  • typ av sekretion
  • ljuskänslighet
  • skav, ömhet eller värk
  • synpåverkan
  • tidigare/pågående behandling ineffektiv
  • kontaktlinser
  vid undersökning:
  • typ av rodnad
  • grumlingar eller färgbarheter i kornea
  • ögonlocksfelställning
  • pupillutseende och reaktion
  • palpation (ömt? hårt)


  Längre ner på sidan finns sammanställning av foton och skisser.

   

    Subjektiva symtom Ensidigt dubbelsidigt Visus Rodnad (injektion) Övriga karakteristika
  Subkonjunktival blödning
  Inga Ensidig Opåverkat Homogent blodröd
  Uteslut trauma
  Konjunktivit, infektiös
  Skav, gruskänsla, kladdiga ögon Dubbelsidig Opåverkat (sekret kan störa) Konjunktival
  Ofta i samband med ÖLI, varig sekretion
  Konjunktivit, allergisk
  Klåda, tårflöde Dubbelsidig Opåverkat Konjunktival Ofta chemos och subtarsala "knottror"
  Kerato­konjunktivit Gruskänsla, ofta intensiv Ensidig eller dubbelsidig Ibland dimsyn Blandinjektion
  Varierande orsaker, ex sicca, virus, kontaktlinser
  Blefaro­konjunktivit
  Sveda, skav, ibland klåda Dubbelsidig Opåverkat Ospecifik, rodnade ögonlockskanter Ofta hos personer med hudproblem
  Främmande kropp/erosion Främmande kroppskänsla, tårflöde Ensidig Varierande beroende på lokalisation Pericorneal, ev lokaliserad
  Anamnes!
  Keratit
  Främmande kroppskänsla, ibland värk ljuskänslighet Ensidig Varierande beroende på lokalisation Pericorneal, ibland lokaliserad eller blandinjektion
  Grumligt område i kornea, färgbart med fluorescein. Kontaktlinsbärare?
  Irit
  Värk, ljuskänslighet Vanligen ensidig Ibland dimsyn Pericorneal eller blandinjektion
  Pupillen ofta lätt miotisk, ibland oregelbunden
  Episklerit
  Lätt ömhet, obehag Ensidig Opåverkat Lokal
   
  Sklerit
  Djup, ofta intensiv värk Ensidig Opåverkat Lokal eller diffus, djupröd
  Viss koppling till reumatisk sjukdom
  Akut glaukom
  Intensiv värk, ibland allmänpåverkan Ensidig Dimsyn, ibland kraftigt nedsatt Generell, ofta kraftig, ev stasade kärl
  Medelvid, ljusstel pupill och disig kornea. Palpatoriskt hårt öga. Ofta prodromalsymtom.

  Sammanställning av foton och skisser.


  Subkonjunktival blödning (hyposfagma

  Orsak: Uppkommer vanligen spontant. Uteslut trauma. Kan ibland ha relation till hypertoni och ökad blödningsbenägenhet.

  Klinik: Homogen, subkonjunktival blodutgjutning av varierande utbredning. Resorberas spontant inom 1–2 veckor.

  Handläggning: Ingen behandling.


  Konjunktivit, infektiös 

  Orsak: virus eller bakterier.

  Klinik: Skavkänsla, gruskänsla, varig sekretion, ögonen ofta "igenklistrade" på morgnarna. Initialt ofta ensidigt, men därefter vanligen snabbt engagemang av båda ögonen. Konjunktival rodnad.

  Handläggning: En infektiös konjunktivit läker i allmänhet ut spontant inom en vecka och behöver vanligtvis  inte behandlas med läkemedel. Ofta räcker det att tvätta rent med ljummet vatten eller koksaltlösning.  Detta gäller i synnerhet de konjunktiviter som uppträder i anslutning till en övre luftvägsinfektion.

  Se även Riktlinjer för behandling av infektionsutlöst konjunktivit, Janusinfo


  Konjunktivit, allergisk

  Klinik: Klåda kardinalsymtom. Vattnig sekretion. Konjunktival rodnad och svullnad i varierande grad, insidan av ögonlocken ofta "knottrig". Ofta samtidigt med andra allergiska besvär.

  Handläggning: Om möjligt eliminera utlösande agens. Lokal behandling, eventuellt peroralt antihistamin.


  Keratokonjunktivit

  Orsak: Vanligen virusorsakad, till exempel adenovirus. Kontaktlinsbärare drabbas oftare, av såväl infektiösa som toxiska/anoxiska keratokonjunktiviter. Keratokonjunktivitis sicca kan vara delfenomen vid Sjögrens syndrom.

  Klinik: De infektiösa keratokonjunktiviterna kan ha ett relativt aggressivt förlopp, med uttalad rodnad, gruskänsla och ibland dimsyn. Sekretionen kan vara vattnig eller purulent. Patienter med kroniskt torra ögon (sicca) kan uppleva sveda i ögonen, främmande kroppskänsla, skav, brännande känsla, trötthet i ögonen, dimsyn och torrhetskänsla.

  Handläggning: Avstå från kontaktlinser. Vid misstanke om bakteriellt inslag - lokal antibiotikabehandling. Symtomlindrande behandling, vanligen tårsubstitut (preparatöversikt)


  Blefarokonjunktivit

  Orsak: Sebboroisk eller infektiös inflammation i ögonlockskanterna,. Kan vara delfenomen vid hudsjukdom.

  Klinik: Röda och svullna ögonlockskanter, ofta fjällande hudavlagringar runt ögonfransarna. Sveda och irritation, ibland klåda. Akuta och kroniska former förekommer.

  Handläggning: Noggrann rengöring med vatten. Avlägsna hudflagor med fuktig kompress eller bomullspinne. Avstå från ögonsmink samt kontaktlinser. Mjukgörande ögonsalva. Vid infektion ge antibiotikasalva, eventuellt i kombination med lokala steroider under kortare perioder.


  Främmande kropp/erosion

  Klinik: Erosioner tar färg med fluorescein. Subtarsala främmande kroppar ger ofta färgbarheter i övre delen av kornea.

  Handläggning: Evertera ögonlocket! Främmande kroppar på kornea avlägsnas i lokalanestesi. Antibiotikasalva vid infektionsrisk. Om "flisanamnes" (hamrat mot metall/sten), tänk på perforation! Erosion hos kontaktlinsbärare kan vara en tidig keratit.


  Keratit

  Orsak: De flesta orsakas av virus eller bakterier. En intakt hornhinna är motståndskraftig mot flertalet infektiösa agens. Påverkan på kornea av till exempel kontaktlinser eller olika former av trauma föregår i många fall en keratit.

  Klinik: I allmänhet ensidig. Smärta, främmande kroppskänsla, ibland värk, ljuskänslig. Den pericorneala rodnaden kan vara generell eller mer lokaliserad till området närmast keratiten. Lokaliserad korneal grumling, i allmänhet färgbar med fluorescein.

  Handläggning: Eftersom vissa typer av keratiter är snabbt förlöpande och kan ge allvarliga skador, bör ögonspecialist snarast konsulteras. Terapin varierar beroende på orsak.


  Irit (iridocyklit)

  Orsak: Irit är en autoimmun sjukdom, som ofta drabbar i övrigt friska personer, men det finns en association till Mb Bechterew och andra autoimmuna sjukdomar. Recidiverar ofta.

  Klinik: Nästan alltid ensidig. Värk, ljuskänslighet, ibland dimsyn, ibland ökat tårflöde. OBS aldrig varig sekretion! Pericorneal rodnad i typfallet, men mera allmän rodnad förekommer. Pupillen ofta miotisk, ibland oregelbunden. I kornealmikroskop ses ljusväg i främre kammaren och precipitat på korneas insida.

  Handläggning: Ögonspecialist bör snarast konsulteras. Behandlas med lokala steroider och mydriatikum.


  Episklerit

  Orsak: Autoimmun reaktion i ytliga delen av sclera. Drabbar oftast helt friska personer.

  Klinik: Ensidig. Obehag och ömhet. Ingen varig sekretion. Lokaliserad rodnad på sclera.

  Handläggning: Läker spontant inom några veckor, lokala steroider kan förkorta läkningstiden, men sägs kunna öka recidivrisken. Perorala NSAID preparat kan lindra för patienter som tål detta.


  Sklerit

  Orsak: Autoimmun reaktion. Relativt ovanlig. Ses ofta i association med reumatiska sjukdomar, men även tillsammans med andra tillstånd.

  Klinik: Ensidigt. Ofta intensiv värk. Lokal eller diffus djupröd, kraftig rodnad.

  Handläggning: Specialistfall. Generell antiinflammatorisk behandling.


  Akut glaukom

  Orsak: Förutsätter trång kammarvinkel som kan blockeras, till exempel om pupillen vidgas. När kammarvattenavflödet hindras leder detta till kraftig intraoculär tryckstegring. Mekanismen skiljer sig från den vid kroniskt öppenvinkelglaukom.

  Klinik: Ensidigt. Svår värk i ögat, ibland huvudvärk, illamående. Snabbt tilltagande synnedsättning. Generell rodnad, ofta kraftig med stasade kärl. Kornea är ofta disig och pupillen semidilaterad. Ögat kan palperas hårt. Prodromalsymtom i form av halofenomen, övergående dimsyn och tryckkänsla kan tidigare ha förekommit eller föregå ett fullt utvecklat akut glaukom.

  Handläggning: Akut remiss till ögonspecialist för trycksänkande åtgärd.

  Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för ögonsjukdomar


  Uppdaterad: 2016-08-01

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen@sll.se

   Senast uppdaterat
   2016-08-01 (ursprungligen publicerat 2004-02-13)