Konjugatvaccin i kombination med polysackaridvaccin för vaccination av barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk för att drabbas av pneumokockinfektion

Prevenar13 (PCV13) är sedan juli 2013 registrerat att användas till både barn och vuxna. I avvaktan på mera data, framför allt från vuxna, kan det anses medicinskt motiverat att kombinera PCV13 med polysackaridvaccinet Pneumovax (PPV23) till barn från 2 års ålder och vuxna med stor risk för pneumokockinfektion.

Indikationer för vaccination med konjugerat pneumokockvaccin i kombination med polysackaridvaccin till barn från 2 års ålder och vuxna

 • Nedsatt mjältfunktion: Utförd eller planerad splenektomi, bristande mjältfunktion av annan orsak. Vaccinationen bör om möjligt ges mer än två veckor innan, alternativt minst två veckor efter, en splenektomi. Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
 • Nefrotiskt syndrom
 • Cochleaimplantation
 • Likvorläckage
 • Cystisk fibros


Rekommenderat vaccin

Av konjugatvaccinerna har Prevenar13 (PCV13) den bredaste serotypstäckningen och är det enda som för närvarande är godkänt för användning till personer över 5 års ålder. Expertrådet rekommenderar därför detta vaccin i första hand.

Rekommenderat vaccinationsschema

 • Till tidigare inte pneumokockvaccinerad
  En dos (0,5 ml) av Prevenar13 (PCV13) ges intramuskulärt följt av en dos Pneumovax (PPV23) tidigast efter åtta veckor. PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23.
 • Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax (PPV23)
  En dos Prevenar13 (PCV13) ges tidigast ett år efter senaste dosen av PPV23. PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan föregående dos av PPV23.
 • Till person tidigare vaccinerad med konjugatvaccin (Prevenar, Prevenar13 eller Synflorix)
  Detta blir aktuellt framför allt för barn från 2 års ålder som vaccinerats med konjugatvaccin som del av barnvaccinationsprogrammet. Till dessa barn ges en dos av polysackaridvaccinet Pneumovax (PPV23), tidigast åtta veckor efter den senaste dosen av konjugatvaccinet. PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23.

Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin är för närvarande inte fastställt.

Ovanstående rekommendationer kan komma att behöva revideras när ytterligare dokumentation av vaccination med konjugatvaccin hos äldre barn och vuxna finns tillgänglig.

Bakgrund

Pneumokockvaccination med konjugerat pneumokockvaccin, med Synflorix (PCV10) eller Prevenar13 (PCV13), rekommenderas idag allmänt till barn upp till 5 års ålder. För barn från 2 års ålder och vuxna rekommenderas polysackaridvaccinet Pneumovax (PPV23) till vissa definierade riskgrupper (SOSFS 1994:26) och generellt till personer 65 år eller äldre.

Det finns idag inga nationella rekommendationer om användning av PCV till vuxna. PCV13 (men inte PCV10) är dock inregistrerat till barn 5–17 års ålder och till vuxna från 18 års ålder för skydd mot invasiv pneumokocksjukdom (IPS).

Det icke-konjugerade polysackaridvaccinet (PPV23) erbjuder till personer med normalt immunförsvar ett cirka 60-procentigt skydd mot IPS, men har flera påtagliga brister på grund av att PPV23 endast inducerar ett T-celloberoende immunsvar. Detta gäller i synnerhet vissa riskgrupper, såsom personer med betydande nedsättning av immunförsvaret.

Bristerna med PPV23 är sammanfattningsvis:

 • På grund av att inga minnesceller induceras är det svårt att uppnå ett tillfredsställande långvarigt/livslångt skydd
 • Gravt immunsupprimerade personer utvecklar inget eller ett dåligt antikroppssvar
 • Vaccineringen påverkar inte kolonisationen av pneumokocker och kan därför inte bidra till någon flockimmunitet
 • Det är osäkert om vaccinet erbjuder skydd mot icke-invasiv pneumokocksjukdom såsom pneumoni
 • Upprepade doser med alltför kort intervall (mindre än fem år) leder till hyporespons för vissa serotyper, det vill säga ett sämre antikroppssvar vid revaccination än vi primär vaccination

Det konjugerade pneumokockvaccinet (PCV13) givet till barn ger även skydd mot slemhinneinfektioner och pneumoni, minnesceller utvecklas och ett sekundärt antikroppssvar uppnås vid revaccination med möjligheter till ett mycket långvarigt skydd. Eftersom ett cellbundet immunsvar uppnås har PCV13 möjlighet att ge ett bättre immunsvar till personer med immunsuppression. Det saknas i stor utsträckning studier av PCV13 på vuxna, som kan bekräfta erfarenheterna hos barn, men en stor effektstudie med skyddet mot pneumoni som målsättning pågår.

PCV13 har teoretiska fördelar även när det gäller vuxna, i synnerhet vissa mycket utsatta riskgrupper. Enstaka studier har också indikerat att även vuxna kan utveckla minnesceller efter vaccination med konjugerat vaccin. Tillsammans gör detta att det, i avvaktan på mera vuxendata, kan anses medicinskt motiverat med vissa utökade indikationer för användande av PCV13 till barn över 5 år och vuxna med stor risk för pneumokockinfektion.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer


Uppdaterad: 2013-10-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senast uppdaterat
2013-10-28
(ursprungligen publicerat 2013-04-11)