Avvakta med antibiotika i 2–3 dygn vid okomplicerad otit hos barn 1–12 år

För barn mellan 1 och 12 år med säkerställd okomplicerad akut mediaotit rekommenderas aktiv exspektans utan antibiotikabehandling. För barn under 1 år och ungdomar över 12 år samt för vuxna rekommenderas alltid antibiotika vid säker akut mediaotit. Barn under 2 år med bilateral otit rekommenderas också behandling med antibiotika. Penicillin V bör vara förstahandsval.

Akut mediaotit är den vanligaste bakteriella infektionssjukdomen hos barn. Varje år räknar man med ungefär 200 000 fall i Sverige. Det finns en mycket stark korrelation till virusinfektioner och de flesta episoder av akut mediaotit uppstår som en komplikation till virusorsakade övre luftvägsinfektioner. Smärta i öronen är det vanligaste symptomet och är relativt specifikt. Övriga symtom som feber, hosta, snuva, öronpetning och skrik är vanliga vid alla typer av övre luftvägsinfektioner.

Flytning ur hörselgången tillsammans med akuta symptom på akut mediaotit är ett säkert tecken på sjukdomen. Man bör också försöka bedöma trumhinnans rörlighet och i vilken grad eventuell buktning förekommer. Trumhinnans färg utgör ett mindre säkert tecken på otit. Samtidig förekomst av buktning, strukturlöshet, ogenomskinlighet, och nedsatt rörlighet av trumhinnan ökar sannolikheten för korrekt diagnos till 90 procent. 

Antibiotikabehandling har liten effekt

De vanligaste bakteriella otitpatogenerna är i turordning Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis samt Streptococcus pyogenes (grupp A-streptokocker).  Streptococcus pyogenus kan ge svår akut mediaotit med allvarliga komplikationer, men är relativt ovanlig. Virus kan också förekomma i mellanörat vid akut mediaotit, antingen som ensamt fynd eller parallellt med bakterier. I nuläget saknas dock användbara metoder för klinisk diagnostik som kan skilja bakteriellt orsakad akut mediaotit från virusorsakad.

Antibiotikabehandling vid akut mediaotit syftar främst till att minska symtomen. Komplikationer som mastoidit är sällsynta och motiverar inte i sig att man behandlar alla fall med antibiotika. För barn 1–12 år är effekten av antibiotika liten. I en översiktsartikel från Cochrane från 2010 anges att 84 procent av barnen blir bra inom en vecka med antibiotika jämfört med 78 procent utan antibiotika. Recidivotit, perforation och sekretorisk mediaotit var lika vanliga med som utan antibiotikabehandling.

Aktiv exspektans hos barn 1–12 år

För barn mellan 1 och 12 år med säkerställd okomplicerad akut mediaotit rekommenderas aktiv exspektans utan antibiotikabehandling. Komplicerande faktorer som till exempel svår smärta trots adekvat smärtlindring, akut mediaotit med perforation, infektionskänslighet, cochleaimplantat och känd sensorineural hörselnedsättning motiverar antibiotikabehandling.

Aktiv exspektans innebär att föräldrar/patienter är informerade om förväntat normalförlopp och tecken på komplikationer. Vid avvikande läkningsförlopp bör en ny läkarbedömning göras snarast vid försämring och vid utebliven förbättring efter tre dygn från symtomdebut.

För barn under 1 år och ungdomar över 12 år samt för vuxna rekommenderas alltid antibiotika vid säker akut mediaotit. Barn under 2 år med bilateral otit rekommenderas också behandling med antibiotika. Penicillin V bör vara förstahandsval.

Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för infektionssjukdomarReferenser

  1. Läkemedelsverket. Diagnostik, behandling och uppföljning av akut mediaotit (AOM) – ny rekommendation 2010

  2. Sanders S,Glasziou PP,DelMar C, RoversMM. Antibiotics for acute otitis media in children.Cochrane Database Syst Rev. 2004;(1):CD000219. PubMed

  3. SFAM. Kvalitetsindikatorer. Otit hos barn 1-12 år

Uppdaterad: 2013-01-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se

Senast uppdaterat
2013-01-16
(ursprungligen publicerat 2012-01-18)

Detta är ett av
2013 års Kloka råd

De Kloka råden utgår från medicinska områden där det finns stora möjligheter att förbättra läkemedelsanvändningen. Råden har tagits fram av SLK:s expertråd inom olika terapiområden.