Akut otitis media (AOM)

Anna Granath

Hitta i sidan

  Enstaka episod av AOM

  Definition

  Purulent inflammation i mellanörat som har börjat plötsligt, är kortvarig och kan verifieras kliniskt.

  Etiologi

  Oftast orsakad av bakterier, vanligast är Streptococcus pneumoniae följt av Haemophilus influenzae.

  Symtom

  Öronvärk, skrikighet hos barn, ofta men inte alltid feber, irritabilitet, eventuellt sekretion från örat.

  Diagnostik

  Vid akut mediaotit är inspektion av trumhinnan helt avgörande för korrekt diagnostik. Enda undantaget är en perforerad mediaotit där sekretion från örat i kombination med typisk anamnes utgör diagnostiskt kriterium. Trumhinnan bedöms säkrast med öronmikroskop.

  Behandling

  Grundprincip

  Säker AOM 1–12 år
  aktiv expektans.

  Säker AOM < 1 år eller >12 år
  ges antibiotika.

  Osäker AOM
  aktiv expektans.

  Undantag som motiverar antibiotikabehandling i alla åldersgrupper vid säker AOM
  • barn < 2 år med bilateral AOM
  • perforerad AOM
  • förekomst av komplicerande faktor
  • barn med recidiverande AOM, 3 AOM/6 månader eller 4 AOM/år

  Vid osäker AOM och komplicerande faktor rekommenderas ytterligare diagnostik. Vid perforation tas nasofarynxodling och eventuellt odling från hörselgången.

  Komplicerande faktorer är svår värk trots analgetika, infektionskänslighet på grund av annan sjukdom/behandling, missbildning i ansiktsskelett eller inneröra, tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur, cochleaimplantat eller tidigare öronoperation (inte enbart plaströr).

  Utredning

  Onödig vid enstaka AOM

  Aktiv exspektans innebär smärtstillande vid behov och högläge. Analgetika i form av paracetamol och/eller ibuprofen om barnet är över sex månader. Dessutom möjlighet till återbesök efter 2–3 dagar vid utebliven förbättring eller omgående vid försämring. Eventuellt kan ett tidsbegränsat antibiotikarecept skrivas att hämtas ut vid behov.

  Antibiotikabehandling

  Barn
  • fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 5 dygn, max 1,6g  x 3.
  Vuxna
  • fenoximetylpenicillin 1,6–2,0 g x 3 i 5 dygn.
  Vid penicillinallergi typ I
  Barn < 35 kg
  • erytromycin 10 mg/kg x 4 i 7 dygn (max 250g x 4), avser granulat till oral suspension
  • erytromycin 250 mg x 2 i 7 dygn, för barn 25–35 kg, avser enterokapslar.
  Vuxna och barn > 35 kg
  • erytromycin 250 mg x 4 i 7 dygn.

  Uppföljning

  Kontroll efter 3 månader görs av barn < 4 år som haft dubbelsidig AOM eller ensidig AOM + sekretorisk otitis media (SOM) på andra örat. Övriga behöver enbart kontrolleras vid misstanke om hörselnedsättning.


  Terapisvikt vid AOM

  Allmänt

  Vid recidiv eller terapisvikt rekommenderas skärpt diagnostik med odling från nasopharynx och/eller öronsekret. Recidiv orsakas oftast av penicillinkänsliga pneumokocker eller icke betalaktamasbildande H. influenzae. I regel är det samma stammar som orskade primärinfektionen. En förlängd kur med fenoximetylpenicillin är då oftast tillräckligt.

  Vid terapisvikt under pågående behandling med fenoximetylpenicillin bör framförallt infektion med H. influenzae eller Moraxella catarrhalis misstänkas. Penicillinresistens bland pneumokocker är en ovanlig orsak till terapisvikt, endast cirka 5-6% av pneumokockstammarna har nedsatt känslighet mot penicillin. Betalaktamasbildning hos H. influenzae förekommer i cirka 20 % av fallen. M. Catarrhalis är alltid betalaktamasbildande. Vid terapisvikt rekommenderas i första hand amoxicillin. Tillägg av klavulansyra bör reserveras för odlingsverifierad H. influenzae med betalaktamsbildning eller M. catarrhalis.

  Tidigare antibiotikakurer ökar risken för bärarskap och infektion med resistenta bakterier.

  Definition

  Oförändrad, förvärrad eller på nytt uppblossande AOM trots minst 3 dygns antibiotikabehandling.

  Etiologi

  H. influenzae, M. catarrhalis. I ovanliga fall pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin.

  Symtom

  Symtom, status och diagnoskriterier som vid enstaka AOM.

  Diagnostik

  Kräver skärpt diagnostik, använd om möjligt öronmikroskop eller remittera till akutmottagning vid osäkerhet om diagnosen. Compliance avseende antibiotikabehandling bör efterfrågas och nasofarynxodling utföras. Vid sprucken trumhinna med öronflytning rekommenderas odling från hörselgången.

  Behandling

  Analgetika i form av paracetamol och/eller ibuprofen om barnet är över sex månader.

  Barn
  • amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).
  Vuxna
  • amoxicillin 500-750 mg x 3 i 10 dygn, 28 tabletter räcker.

  Vid penicillinallergi typ I ges antibiotikabehandling enligt tidigare odlingssvar om sådant finns, annars rekommenderas kontakt med ÖNH-specialist för eventuell paracentes och odling.

  Uppföljning

  Klinisk kontroll med inspektion av trumhinnorna efter 2–3 dagar, om möjligt med öronmikroskop.


  Recidiv av AOM

  Definition

  Ny AOM inom en månad med symtomfritt intervall.

  Symtom

  Symtom, status och diagnoskriterier som vid enstaka AOM.

  Diagnostik

  Ompröva diagnosen. Kräver skärpt diagnostik, använd om möjligt öronmikroskop eller remittera till akutmottagning vid osäkerhet om diagnosen. Anamnes avseende andra infektioner, allergi, tidigare behandling, compliance och behandlingssvar. Nasofarynxodling rekommenderas.

  Behandling

  Analgetika i form av paracetamol eller ibuprofen om barnet är över sex månader.

  Barn
  • fenoximetylpenicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn, (max 1,6 g x 3), i andra hand
  • amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3)
  Vuxna
  • fenoximetylpenicillin 1,6 g x 3 i 10 dygn.
  Vid tidigare dåligt terapisvar på fenoximetylpenicillin och fynd av H. influenzae i NPH-odling ges
  • amoxicillin 20 mg/kg x 3 i 10 dygn.

  Vid pencillinallergi typ I, se enstaka episod av AOM.

  Uppföljning

  Som vid enstaka AOM.

  Anmärkning

  Vid > 3 AOM under 6 månader eller mer än 4 AOM under 1 år eller > 1 AOM före 1 års ålder rekommenderas remiss till ÖNH-specialist.


  Referenser

  Läkemedelsverkets workshop om akut mediaotit  (AOM) från 2010


  Uppdaterad: 2016-01-27