Influensa hos barn och vuxna

Jonas Hedlund och Sofia Tägtström

Hitta i sidan

  Barn

  Sammanfattning

  Den viktigaste åtgärden är förebyggande arbete genom vaccination av riskbarn, se avsnittet "Hur kan luftvägsinfektioner förebyggas".

  Symtom

  Vanligaste symtom hos barn är feber, hosta, kräkningar, irritabilitet och muskelvärk.

  Behandling

  Symtomatisk behandling ges i form av febernedsättande och smärtstillande terapi med paracetamol eller ibuprofen, inte ASA. Rikligt med vätska är väsentligt, gärna mindre mängder fördelat på flera tillfällen. Kräkningar och svårigheter med vätsketillförseln är de vanligaste orsakerna till behov av sjukhusvård.

  Antiviral behandling

  Indikation för antiviral behandling är barn som tillhör de medicinska riskgrupperna samt barn med svår influensasjukdom som kräver sjukhusvård.

  I de medicinska riskgrupperna ingår exempelvis barn med instabil diabetes mellitus, svår astma, immunbristsjukdom och kronisk lever- och njursvikt.

  Se behandlingsrekommendationerna från läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se.

  För specifik antiviral behandling finns neuraminidashämmare i inhalationsform (zanamivir) och peroral beredning (oseltamivir) vilka även visat sig vara verksamma hos barn. Båda preparaten minskar perioden med feber med ungefär ett dygn om terapin startas inom 48 timmar. Behandlingen bör insättas så tidigt som möjligt, och senast inom två dygn efter symtomdebut. Illamående och kräkningar vid behandling med oseltamivir kan utgöra ytterligare ett problem hos barn som redan har dessa symtom. Risk för bronkospasm i samband med inhalationer av zanamivir kan vara ett problem hos barn med lungsjukdom.

  Doseringsrekommendation av zanamivir för behandling av och profylax mot influensa till barn

   Ålder (år) 1-5 Ålder (år) 6-18
  Behandling Inte godkänd 10 mg x 2
  Profylax Inte godkänd 10 mg x 1


  Doseringsrekommendation av oseltamivir till barn >1 år baserat på vikt

  Kroppsvikt Behandling. Rekommen­derad dos i 5 dygn Profylax. Rekommen­derad dos i 10 dygn
  <15 kg 30 mg x 2/dag 30 mg x 1/dag
  >15 kg till 23 kg 45 mg x 2/dag 45 mg x 1/dag
  >23 kg till 40 kg 60 mg x 2/dag 60 mg x 1/dag
  >40 kg 75 mg x 2/dag 75 mg x 1/dag


  Doseringsrekommendation av oseltamivir till barn < 1 år baserat på ålder

  Ålder Behandling. Rekommen­derad dos i 5 dygn Profylax. Rekommen­derad dos i 10 dygn
  >3 mån till
  12 mån
  3 mg/kg x 2/dag 3 mg/kg x 1/dag
  >1 mån till
  3 mån
  2,5 mg/kg x 2/dag 2,5 mg/kg x 1/dag
  0 till 1 mån* 2 mg/kg x 2/dag 2 mg/kg x 1/dag

  *Inga tillgängliga data finns för administrering av oseltamivir till spädbarn yngre än en månad.

  Vuxna

  Sammanfattning

  Profylaktisk influensavaccination är den viktigaste åtgärden och rekommenderas årligen till alla personer som fyllt 65 år och till patienter med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, instabil diabetes mellitus, kraftigt nedsatt infektionsförsvar med flera.

  Symtom

  Hastigt insjuknande med påverkat allmäntillstånd, hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta.

  Behandling

  Behandlingen är oftast endast symtomatisk, till exempel paracetamol, ibuprofen eller ASA och vätska.

  Antiviral behandling

  För specifik antiviral behandling finns neuraminidashämmarna zanamivir och oseltamivir. Hos vuxna med hög feber och allmänpåverkan kan antiviral terapi övervägas vid lokal influensaepidemi. Behandlingen har visat sig ge en reduktion av influensarelaterade symtom med omkring en dag om behandling påbörjas inom 48 timmar efter symtomdebut. Preparaten används i begränsad omfattning inom Stockholms läns landsting.

  Dokumentation saknas rörande behandlingseffekt för immunsupprimerade patienter. I denna patientgrupp förekommer sannolikt högre virusnivåer och längre duration av virusutsöndring. Det kan därför finnas skäl att sätta in behandling även senare än 48 timmar efter symtomdebut.

  Vid behandling med oseltamir är biverkningarna övervägande gastrointestinala. Vid behandling med zanamivir finns risk för akut bronkospasm och/eller försämrad lungfunktion. Denna senare biverkan ses huvudsakligen hos patienter med underliggande astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

  Doseringsrekommendation av antivirala läkemedel för behandling av och profylax mot influensa

  Dosering vuxna
  Zanamivir  
  Behandling 10 mg x 2
  Profylax 10 mg x 1
     
  Oseltamivir*  
  Behandling 75 mg x 2
  Profylax 75 mg x 1

  *För dosering vid nedsatt njurfunktion – se www.lakemedelsverket.se och Behandlingsrekommendationer vid influensa (profylax med antivirala medel)


  Dödsfall i influensa beror främst på sekundär bakteriell pneumoni och drabbar framför allt personer över 65 års ålder. Allvarlig influensa kompliceras också ofta av samtidig bakteriell infektion. Pneumokocker är vanligaste patogen, men patienter som sjukhusvårdas för influensa, och framför allt patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning, har ofta samtidig bakteriell pneumoni orsakad av S. aureus.

  Vid insjuknande i pneumoni i anslutning till influensasjukdom rekommenderas därför antibiotikabehandling som också täcker S. aureus, exempelvis

  • fenoximetylpenicillin 1g x 3 i kombination med flukloxacillin 1 g x 3.

  Uppdaterad: 2016-01-27