Urinvägsinfektioner i primärvård

Christer Norman och Annika Hahlin

Hitta i sidan

  Diagnospanorama och antibiotikaförskrivning

  Prevalens

  På svenska vårdcentraler utgör urinvägsinfektioner 10-15 procent av alla infektionsfall enligt en diagnosreceptundersökning 2003. 85 procent av alla urinvägsinfektioner drabbar kvinnor och 74 procent av alla urinvägsinfektioner diagnostiseras som nedre. Av samtliga urinvägsinfektioner, hos både män och kvinnor, diagnostiseras 14 procent som recidiverande nedre urinvägsinfektion och endast 6 procent som övre urinvägsinfektion. Nedre okomplicerad sporadisk urinvägsinfektion hos kvinnor är således den vanligaste diagnosen och svarar för 65 procent av alla urinvägsinfektioner i primärvården!

  Diagnostik

  En studie på 47 vårdcentraler i Stockholms län (SLL) vecka 47 2012 visade att på 85 procent av alla patienter som sökte för urinvägsinfektion gjordes någon typ av diagnostiskt test. Urinsticka var den vanligaste metoden och gjordes på 74 procent av patienterna. Odling utfördes på 37 procent av alla urinvägsinfektioner. Nästan alla kvinnor med symtom på nedre urinvägsinfektion får antibiotikabehandling oavsett vad testerna visar.

  Behandling

  De vanligaste urinvägsantibiotika 2013 till kvinnor i SLL var pivmecillinam 47 procent, nitrofurantoin 30 procent, trimetoprim 10 procent, följt av kinoloner 13 procent. Uppgift om diagnos saknas dock i receptstatistiken och även förskrivning på andra indikationer än urinvägsinfektioner kommer med.

  Enligt studien på 47 vårdcentraler 2012 var pivmecillinam och nitrofurantoin helt dominerade som urinvägsantibiotika till kvinnor och trimetoprim, kinoloner eller cefalosporiner förekom i princip inte vid nedre okomplicerad UVI (Figur 1). Rekommendationerna att inte använda kinoloner och låta trimetoprim vara ett andrahandspreparat vid nedre okomplicerad UVI hos kvinnor har alltså slagit igenom. Behandlingstidens längd vid nedre urinvägsinfektion hos kvinnor var 3-5 dygn hos över 80 procent av kvinnorna jämfört med drygt 20 procent vid mätningen 2005. Rekommendationerna om kortare behandlingstid har alltså också slagit igenom, vilket är mycket positivt.

  När det gäller behandling av urinvägsinfektioner hos män visade studien på 47 vårdcentraler 2012 att ciprofloxacin användes i 67 procent av terapierna och trimetoprim/trimetoprim-sulfa i 16 procent. Studien visade att även pivmecillinam och nitrofurantoin används till män med nedre urinvägsinfektioner i viss utsträckning, trots att evidens egentligen saknas. Eftersom resistensläget för ciprofloxacin och trimetoprim inte är så gynnsamt vore det av värde med evidens för pivmecillinam och nitrofurantoin, som har ett bättre resistensläge, vid nedre okomplicerad manlig UVI. Smittskyddsinstitutet publicerade i april 2013 ett kunskapsunderlag där man rekommenderar pivmecillinam och nitrofurantoin till män med afebril UVI.

  Figur 1.Antibiotika vid nedre UVI hos kvinnor 18-79 år på 47 VC i SLL vecka 47 2012


  Försäljningsstatistik från apoteken

  Annika Hahlin

  Med hjälp av apotekens försäljningsstatistik kan trender i läkemedelsanvändning följas. En nackdel är förstås att det inte finns någon koppling till diagnos. En fördel är att man kan jämföra olika åldersgrupper, kön och geografiska områden.

  Om man tittar på de vanligaste antibiotika som används i Stockholms läns landsting (SLL) till kvinnor i åldrarna 18-79 år vid urinvägsinfektioner är bilden något annorlunda än i de diagnos-recept studier som redovisas ovan. Användningen av kinoloner är betydligt högre i apoteksdata men här ingår pyelonefriter samt troligen även vissa pneumonier, hud- och mjukdelsinfektioner samt postoperativa bukinfektioner. I diagnos-recept studierna samlades data in enbart från vårdcentraler, alla troligen relativt intresserade av antibiotikaanvändning. Diagnosen var endast nedre urinvägsinfektion hos kvinnor och själva studien i sig leder troligen också till att förskrivaren tänker till en extra gång före val av preparat. I försäljningsdata från Apoteket inkluderas all öppenvårdsförskrivning det vill säga även förskrivning som sker från sjukhus. Den verkliga förskrivningen av kinoloner vid nedre urinvägsinfektion ligger troligen någonstans mellan diagnos-receptstudierna och apoteksdata.

  Försäljningsstatistiken i SLL visar en positiv utveckling. Kinoloner och trimetoprim fortsätter att minska och användningen av pivmecillinam och nitrofurantoin ökar, i enlighet med behandlingsrekommendationerna för sporadisk nedre cystit hos kvinnor från 2008 (Figur 2). Det är angeläget att fortsätta att minska förskrivningen av kinoloner då de behövs vid behandling av allvarliga infektioner. Behandlingstidens längd går inte att följa då storleken på förpackningarna i många fall inte har följt rekommendationerna att behandla kortare tid.

  Figur 2. Urinvägsantibiotika till kvinnor och män i SLL


  Referens
  Urinvägsinfektioner hos män. Smittskyddsinstitutet, april 2013, artikelnummer 1012-101-12. Smittskyddsinstitutet

  Uppdaterad: 2016-02-01