Klinisk diagnostik av urinvägsinfektioner

Astrid Lundevall

Vuxna

Symtom

Nedre urinvägsinfektion = akut cystit/uretrit
 • sveda vid vattenkastning
 • täta trängningar till vattenkastning
 • mer frekvent vattenkastning
 • temp <38°C
 • frånvaro av vaginala symtom hos kvinnor
 • frånvaro av nytillkommen flanksmärta
 • hematuri kan förekomma
 • suprapubisk smärta kan förekomma
Övre urinvägsinfektion = akut pyelonefrit
 • temp >38°C, eventuellt frossa
 • allmänpåverkan kan förekomma
 • oftast smärta/palpationsömhet över njurloge
 • illamående, kräkningar och huvudvärk kan förekomma
 • CRP >30 mg/ml
 • positiv urinodling med växt av >103 cfu/ml E. coli eller Staphylococcus saprophyticus eller >105 cfu/ml av sekundärapatogena bakterier

Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
 • frånvaro av symtom talande för nedre eller övre urinvägsinfektion

 • växt av >105 cfu/ml bakterier i två konsekutiva urinprov eller ett positivt nitrittest och växt av >105 cfu/ml bakterier.

 • Obs! Behandlas endast hos gravida och inför urologisk kirurgi

Diagnostik

Empirisk diagnos
Om minst 2 av symtomen sveda, täta trängningar och frekventa vattenkastningar förekommer samt att vaginala symtom, feber och flanksmärta saknas är sannolikheten hög för nedre urinvägsinfektion. Om patienten inte har några andra komplicerande faktorer kan empirisk diagnos  ställas och eventuellt behandling ordineras utan ytterligare provtagning.

Allmänt om korrekt provtagning

Möjligheten att påvisa positiv odling ökar med blåsinkubationstiden. Provet ska förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.
 • urinprov med en blåsinkubationstid på 4 timmar är önskvärt men är många gånger är svårt att uppnå
 • mittstråleprov och morgonurin är bäst.

Nitrittest
Positivt vid växt av de vanligaste gramnegativa bakterierna som E. coli, Klebsiella spp och Proteus mirabilis eftersom dessa bildar nitrit.
Testet är negativt vid växt av grampositiva bakterier som till exempel stafylokocker, streptokocker och enterokocker. Specificitet 81-96 procent. Sensitivitet 53-65 procent.

Falskt negativt nitrittest
Falskt negativt nitrittest kan bero på kort inkubationstid i blåsan eller lågt bakterietal i urinen. Det senare kan förekomma tidigt vid pyelonefrit.
Pseudomonas och grampositiva bakterier som stafylokocker, streptokocker och enterokocker ger negativt test. Intag av höga doser C-vitamin kan ge låg nitrithalt i urinen.

Falskt positivt nitrittest
Fördröjd avläsningstid, makroskopisk hematuri samt läkemedel som rödfärgas i sur miljö kan ge falskt positivt nitrittest, till exempel vissa cytostatika och rifampicin. Vid maskinell avläsning kan testet bli falskt positivt om urinen är starkt koncentrerad.

Leukocytesterastest
Har störst värde vid negativt nitrittest men kan bli falskt negativt vid kraftig proteinuri. Hög sensitivitet för påvisande av vita blodkroppar. Tänk på tuberkulos vid steril pyuri. Specificitet 4-62 procent. Sensitivitet  71-100 procent.

Mikroskopi
Kräver vana. Svårtolkat.

Dipslide
Dipslide är en screeningmetod som kräver erfarenhet för bedömning. Kan övervägas vid negativt nitrittest för att verifiera växt av E. coli som kan identifieras på dipslide med speciellt agarmedium för betaglukoronidas.

Urinodling
Urinodling behöver inte tas vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion med typiska symtom hos i övrigt frisk kvinna om nitrittest är positivt. För positiv odling krävs växt av uropatogen bakterie såsom E. coli, Klebsiella, Proteus eller andra enterobakterier eller av Staphylococcus saprophyticus > 103 cfu/ml av samma bakteriart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion. Växt av > 105 cfu/ml har 80 procent specificitet och 95 procent sensitivitet för påvisande av urinvägsinfektion. Glöm inte klamydia och gonokocker vid uretrit. Vid analys av klamydia ska första urinportionen skickas för PCR-diagnostik.

Indikationer för urinodling
 • recidiverande urinvägsinfektion
 • behandlingssvikt
 • febrilitet och misstanke om övre urinvägsinfektion
 • urinvägsinfektion hos gravida
 • komplicerad urinvägsinfektion
 • urinvägsinfektion hos män
 • vårdrelaterad urinvägsinfektion
 • febrilitet hos patient med kvarkateter
 • patient som nyligen vistats utomlands

Hos patient med kvarkateter ska urinprov inte tas från uppsamlingspåsen utan från katetern, se avsnittet om neurogen blåsrubbning. Hos patient med nefrostomi eller Brickerblåsa ska urinprov tas direkt från stomin och inte från uppsamlingspåsen.

Kemlab
Vid misstanke på övre urinvägsinfektion tas CRP, och S-kreatinin CRP är då > 30 mg/l. och en ökning av CRP kan ses inom 24 timmar. Vid nedre urinvägsinfektion behövs inga blodprover.

till toppen


Uppdaterad: 2016-02-01