Nedre urinvägsinfektioner hos barn

Sofia Tägtström

Hitta i sidan

  Definition

  Cystit, nedre urinvägsinfektion, är en inflammation i urinblåsan orsakad av bakterier. För diagnos krävs feber under 38,5 grader, CRP under 20 och symtom förenliga med cystit.

  Symtom

  Bland annat buksmärtor, inkontinens, enures, miktionssveda, illaluktande urin och täta trängningar. Oklar feber utan tecken på lokal manifestation är ofta det viktigaste symtomet vid urinvägsinfektioner hos mindre barn. Hos spädbarn förkommer ofta ospecifika symtom som dålig viktökning, allmänt missnöje, kräkningar eller långdragen ikterus.

  I praktiken kan det vara svårt att skilja nedre från övre urinvägsinfektion före 2 års ålder. Opåverkad patient, ingen eller obetydlig feber, miktionssveda och täta trängningar förekommer vid båda tillstånden.

  Diagnostik

  Urinodling och CRP tas alltid. Urinsticka kan inge misstanke om urinvägsinfektion men odling krävs alltid för diagnos.
  I öppenvård är mittstråleprov det bästa urinprovet, och det går att ta även på blöjbarn. Det är viktigt att tvätta underlivet med tvål och vatten före provtagning. Påsprov är olämpligt på grund av stor risk för kontamination.

  För att en odling ska bedömas vara positiv krävs signifikant växt av uropatogen bakterie som Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus mirabilis eller andra enterobakterier eller av Staphylococcus saprophyticus >103 cfu/ml av samma bakteriart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion. Växt av >105 cfu/ml har 80 procent specificitet och 95 procent sensitivitet för påvisande av urinvägsinfektion. Blandflora i sparsam mängd i urinodling är ospecifikt och inte liktydigt med urinvägsinfektion.

  Behandling

  Barn upp till 2 års ålder utreds och behandlas som pyelonefrit även om temp och CRP inte är förhöjda. Därför bör barn under 2 år med misstänkt urinvägsinfektion remitteras akut till barnklinik.

  Barn 2 år och äldre med afebril UVI och CRP <20:

  • nitrofurantoin 1,5 mg/kg x 2 i 5 dygn* eller
  • pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn till barn >5 år eller
  • trimetoprim 3 mg/kg x 2 i 5 dygn**
  • Furadantintabletter kan krossas och blandas i vatten eller liten mängd mat.
   ** Trimetoprim kan användas om urinodlingen visar att stammen är känslig. Drygt 20 procent av E. Coli är resistenta mot trimetoprim.

  Behandling vid recidiverade cystit
  Som vid förstagångsinfektion.

  Uppföljning

  Pojkar remitteras till barn- och ungdomsmedicinsk mottagning efter sitt första recidiv, flickor efter sitt tredje. Var god se även www.viss.nu.


  Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

  Allmänt

  Diagnosen förutsätter barn > 2 år med upprepade positiva urinodlingar utan att barnet har symtom på urinvägsinfektion och normalt kreatinin. ABU förekommer framför allt  hos barn över 5 år med blåsdysfunktion.

  Symtom

  Diagnosen ABU förutsätter frånvaro av symtom som miktionssveda, täta trängningar, feber eller CRP stegring.

  Diagnostik

  Växt av > 105 CFU/ml av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov, eller positivt nitrittest och växt av > 105 CFU/ml i ett mittstråleprov hos barn med normala urinvägar

  Behandling

  Ingen sedan ABU-diagnosen fastställts.

  Remiss

  ABU kan vara ett uttryck för blåsdysfunktion. Av denna anledning bör barnen remitteras till barnläkare för bedömning och adekvat utredning av urinvägarna. Spädbarn bör utredas som vid övre urinvägsinfektion.


  Uppdaterad: 2016-02-01