Nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor

Christer Norman

Hitta i sidan

  Definition

  Cystit, nedre urinvägsinfektion, är en inflammation i urinblåsan orsakad av bakterier. Den karaktäriseras av sveda, trängningar, frekventa miktioner och förekomst av uropatogena bakterier.

  Uretrit är en inflammation i uretra som kan vara ospecifik eller orsakas av sexuellt överförda organismer som klamydia, gonokocker eller mycoplasma genitalium. Uretrit förekommer även vid cystit/blåskatarr.

  Etiologi

  Primärpatogener är Escherichia coli och Staphylococcus saprophyticus. Klebsiella, Proteus och andra enterobakterier är sekundärpatogener. E. coli är vanligast och utgör cirka 80 procent av alla urinvägsisolat hos kvinnor. S. saprophyticus är ovanlig men ses hos kvinnor i fertil ålder i ökad frekvens under sensommar och höst jämfört med övrig tid på året.

  Symtom

  Typiska symtom är täta trängningar, sveda, smärtsamma och frekventa miktioner. Smärtor i nedre delen av buken och/eller korsryggen förekommer liksom subfebrilitet och makroskopisk hematuri. 

  Diagnostik

  Hos friska kvinnor i fertil ålder med enstaka UVI kan behandling ibland övervägas utan ytterligare diagnostik. Då bör följande föreligga: minst två av symtomen täta trängningar, miktionssveda, frekventa miktioner i kombination med frånvaro av vaginala symtom, smärta i korsryggen eller feber.

  Nitrittest och granulocytesterastest bör utföras i alla övriga fall med mindre tydliga symtom. Är bägge testen negativa är det lämpligt att avvakta med behandling. Urinodling kan övervägas.

  Vid recidiverande urinvägsinfektioner bör urinodling alltid ingå liksom vid graviditet, behandlingssvikt och om patienten nyligen vårdats på sjukhus eller varit utomlands. För att odlingen ska bedömas vara positiv krävs växt av uropatogen bakterie med > 103 cfu/ml av samma bakterieart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion.

  Vid misstanke om sexuell smitta bör provtagning för klamydia utföras. Detta gäller framför allt kvinnor i åldrarna 15-29 år.

  Feber >38 grader och flanksmärtor kan tala för pyelonefrit..

  Behandling

  Förstahandsmedel vid sporadisk cystit är nitrofurantoin och pivmecillinam. Trimetoprim är ett andrahandsval. Växelbruk rekommenderas. Kinoloner bör endast användas vid resistens mot övriga läkemedel. Till gravida väljs i första hand cefadroxil de första 12 veckorna eller pivmecillinam. (Se kapitel om urinvägsinfektion under graviditet.)

  Uppskattningsvis 30 procent av kvinnor med akut cystit blir besvärsfria utan behandling inom en vecka. Behandling förkortar tiden med symtom. Cystit övergår sällan i pyelonefrit.

  Förstahandsval
  Nitrofurantoin
  Förstahandsval
  Pivmecillinam*
  Andrahandsval
  Trimetoprim
  50 mg x 3 i 5 dygn 400 mg x 2 i 3 dygn
  200 mg x 3 i 5 dygn
  200 mg x 2 i 7 dygn
  160 mg x 2 i 3 dygn
  300 mg x 1 i 3 dygn

  *Kvinnor under 50 år med sporadisk UVI kan behandlas i 3 dygn med pivmecillinam, kvinnor över 50 år och de med recidiverande cystit bör behandlas i 5-7 dygn.

  Escherichia coli är den vanligaste patogenen även hos äldre. Rekommenderade förstahandsantibiotika och behandlingstider vid nedre urinvägsinfektion för äldre kvinnor är samma som för yngre, det vill säga pivmecillinam och nitrofurantoin. Vid kraftigt nedsatt njurfunktion kan doserna behöva minskas. Nitrofurantoin bör inte ges vid ett skattat kreatininclearance under 40 ml/min. Hos äldre kvinnor är det alltid viktigt att överväga lokal östrogenbehandling, i synnerhet vid recidiverande urinvägsinfektioner.

  Uppföljning

  Uppföljning är inte nödvändig om patienten blir besvärsfri. Makroskopisk hematuri hos kvinnor över 40 år bör däremot alltid följas upp med i första hand nytt urinprov.


  Asymtomatisk bakteriuri (ABU)

  Definition

  Växt av > 105 cfu/ml av samma bakterieart i två konsekutiva mittstråleprov, eller positivt nitrittest och växt av > 105 cfu/ml i ett mittstråleprov från person som inte har symtom från urinvägarna. ABU orsakas av lågvirulenta bakterier som koloniserar urinvägarna och medför inte ökad sjuklighet.

  Förekomst

  ABU förekommer hos cirka 2 procent av unga kvinnor, ökar till 15 procent hos äldre kvinnor i eget boende och till 25-50 procent hos äldre kvinnor på sjukhem.
  OBS! Kvarkateter innebär alltid bakterieuri som inte ska behandlas vid symtomfrihet.

  Behandling

  ABU behandlas inte. Behandling av ABU påverkar inte benägenhet för ABU men kan öka risken för symtomgivande urinvägsinfektion längre fram. Enbart illaluktande eller grumlig urin ska heller inte behandlas. Hos gravida och vid kvarstående ABU efter pyelonefrit är dock behandling indicerad enligt resistensmönster..

  Referenser

  Bent S, Nallamothu BK, Simel DL, Fihn SD, Saint S. Does This Woman Have an Acute Uncomplicated Urinary Tract Infection? JAMA. 2002 May 22-29;287(20):2701-10. Pubmed

  Richards D, Toop L, Chambers S, Fletcher L. Response to antibiotics of women with symptoms of urinary tract infection but negative dipstick urine test results: double blind randomised controlled trial. BMJ. 2005 Jul 16;331(7509):143. Pubmed

  Katchman EA, Milo G, Paul M, Christiaens T, Baerheim A, Leibovici L. Three-day vs longer duration of antibiotic treatment for cystitis in women: systematic review and meta-analysis. Am J Med. 2005 Nov;118(11):1196-207. Pubmed

  Milo G, Katchman EA, Paul M, Christiaens T, Baerheim A, Leibovici L. Duration of antibacterial treatment for uncomplicated urinary tract infection in women. Cochrane Database Syst Rev. 2005 Apr 18;(2):CD004682. Pubmed

  Lutters M, Vogt N. Antibiotic duration for treating uncomplicated, symptomatic lower urinary tract infections in elderly women. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(3):CD001535. Pubmed

  Nicolle LE, Bradley S, Colgan R, Rice JC, Schaeffer A, Hooton TM. Infectious Diseases Society of America guidelines for the diagnosis and treatment of asymptomatic bacteriuria in adults. Clin Infect Dis. 2005 Mar 1;40(5):643-54. Pubmed

  Nicolle LE. Asymptomatic bacteriuria in the elderly. Infect Dis Clin North Am. 1997 Sep;11(3):647-62. Pubmed

  Behandling med östrogen. SBU 2002

  Albert X, Huertas I, Pereiro II, Sanfelix J, Gosalbes V, Perrota C. Antibiotics for preventing recurrent urinary tract infection in non-pregnant women. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD001209. Pubmed

  Jepson RG, Mihaljevic L, Craig J. Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(2):CD001321. Pubmed

  Lee B, Bhuta T, Craig J, Simpson J. Methenamine hippurate for preventing urinary tract infections. Cochrane Database Syst Rev. 2002;(1):CD003265. Pubmed

  Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor – Behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2:2007

  Micael Widerström, Johan Wiström, Sven Ferry, Carina Karlsson and Tor Monsen. Molecular Epidemiology of Staphylococcus saprophyticus Isolated from Women with Uncomplicated Community-Acquired Urinary Tract Infection. J Clin Microbiol. 2007 May; 45(5): 1561–1564.

  Behandling av specifik uretrit

  Peter Lidbrink

  Klamydia

  Behandling

  Okomplicerad infektion

  • doxycyklin 200 mg x 1 första dygnet,därefter 100 mg x 1 i ytterligare 8 dygn*.

  Vid stark UV-exposition, exempelvis juni och juli i Sverige, kan lymecyklin 300 mg x 2 i 10 dygn eller peroralt oxitetracyklin 250 mg 2 × 2 i 10 dagar ges. Azitromycin 1 g i engångsdos bör undvikas då det kan förorsaka resistens hos Mycoplasma genitalium vid samtidig infektion med denna bakterie.

  *I övriga Europa och i Nordamerika rekommenderas i guidelines doxycyklin 200 mg x 1 i en vecka. Flera svenska studier har dock visat att 10-tablettsbehandlingen är effektiv. (Ripa et al Acta Derm Venereol 1978;58:175-9, Jeskanen et al Scand J Infect Dis Suppl 1989;60:62-5 och Falk et al Sex Transm Dis 2003;30:205-10)

  Gonorré

  Behandling

  På grund av resistensläget för gonokocker bör patienter med gonorré behandlas av eller i samråd med venereolog.


  Uppdaterad: 2016-02-01