Övre urinvägsinfektioner hos vuxna

Christina Jorup, Malin Vading

Hitta i sidan

  Definition

  Akut bakterieinfektion i urinvägarna innefattande även njurens parenkym.


  Etiologi

  Vid okomplicerad pyelonefrit hos kvinnor E. coli i cirka 90 %. E. Coli drabbar även friska urinvägar. Staphylococcus saprophyticus förekommer också men är ovanlig som orsak till övre urinvägsinfektion. Sekundärpatogena bakterier är Proteus mirabilis, Pseudomonas- och Klebsiella-arter samt enterokocker. Förutsättningen för infektion med dessa bakterier är vanligen sjuka urinvägar med till exempel avflödeshinder, kateter eller konkrement. Proteus, Pseudomonas och Klebsiella spp kan vara stenbildande beroende på att dessa arter bildar ureas.


  Symtom

  Feber > 38ºC, frossa och palpationsömhet över en av flankerna, sällan båda, är karakteristiskt. Diabetiker kan sakna flanksmärta. Symtom från urinblåsan, till exempel trängningar och dysuri kan ses initialt men behöver inte förekomma. Illamående och kräkningar är vanligt. Cirka en tredjedel av de äldre kan insjukna med kräkningar och diarré samt högt CRP och kan sakna feber och leukocytos.


  Diagnostik

  • urinodling med resistensbestämning bör alltid göras före insättande av antibiotika
  • CRP > 30 mg/l, vanligen högre.

  För att odlingen ska bedömas vara positiv krävs växt av uropatogen bakterie såsom E. coli, Klebsiella, Proteus eller andra enterobakterier eller av Staphylococcus saprophyticus > 103 cfu/ml av samma bakteriart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion. Växt av > 105 cfu/ml har 80 % specificitet och 95 % sensitivitet för påvisande av urinvägsinfektion.


  Behandling

  Förstahandsval är

  • ciprofloxacin 500 mg x 2 i 7 dygn för kvinnor, och 10-14 dygn för män eller
  • trimetoprim/sulfametoxazol (160 mg + 800 mg) x 2 i 10-14 dygn*.

  Behandlingstidens längd är beroende av svårighetsgrad.
  *Bör undvikas som empirisk terapi på grund av hög resistens, ca 20 % hos E. coli, avvakta odlingsvar.

  Vid resistens mot ovanstående preparat ges

  • ceftibuten 400 mg x 1 i 14 dygn.

  Vid växt av enterokocker ges

  • amoxicillin 500 mg x 3 i 10-14 dygn.

  En dos aminoglykosid kan övervägas om patienten initialt behandlas på akutmottagning.

  • inj gentamicin 4,5-6 mg/kg.

  Vid nedsatt njurfunktion och hos äldre kan dosjustering behöva göras. .
  Vid njursvikt och graviditet rekommenderas cefalosporinpreparat.

  Flertalet patienter kan behandlas polikliniskt. Parenteral antibiotikabehandling på sjukhus kan vara indicerad hos äldre och/eller allmänpåverkade patienter, gravida och diabetiker. Parenteral behandling kan också komma i fråga i de fall då multiresistenta bakterier gör att perorala behandlingsalternativ saknas.


  Uppföljning

  Om infektionen inte läker ut eller förbättras på given behandling görs mätning av residualurin samt ultraljud eller datortomografi av njurar.

  Under förutsättning att patienten är kliniskt helt återställd 1 månad efter behandling är uppföljande urinodling generellt inte nödvändigt. Undantag är genomgången infektion med ureaspositiv bakterie som Proteus, Morganella, Klebsiella eller Psuedomonas samt hos gravida kvinnor.

  Endast efter recidiverande övre urinvägsinfektion rekommenderas radiologisk utredning. Observera risken med hög stråldos hos unga människor. Män bör i efterförloppet av recidiv bedömas av urolog och utredningen eventuellt kompletteras med cystoskopi.


  Referenser

  Kärkkäinen UM, Ikäheimo R, Katila ML, Siitonen A: Recurrence of urinary tract infections in adult patients with community-acquired pyelonephritis caused by E. coli: 1 year follow-up. Scand J Infect. Dis 2000:32:495-499. PubMed

  Colgan R, Williams M, Johnson JR: Diagnosis and treatment of acute pyelonephritis in women: Am Fam Physician 2011 Sep 1:84 (5):519-26. PubMed

  Wagenlehner F, Wullt B, Perletti G: Antimicrobials in urogenital infections. Int J Antimicrob Agents 2011:385:3-10. PubMed

  Sandberg T, Skoog G, Hermansson AB, Kahlmeter G, Kuylenstierna N, Lannergård A, et al. Ciprofloxacin for 7 days versus 14 days in women with acute pyelonephritis: a randomised, open-label and double-blind, placebo-controlled, non-inferiority trial. Lancet 2012;380:484-490. PubMed

  Infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram om UVI, 2013


  Uppdaterad: 2016-02-01