Recidiverande nedre urinvägsinfektioner

Christer Norman

Hitta i sidan

  Definition

  Med recidiverande infektion avses minst två urinvägsinfektioner det senaste halvåret eller minst tre infektioner det senaste året.


  Diagnostik

  Som komplement till nitrittest och granulocytesterastest bör urinodling med resistensbestämning alltid göras. För positiv odling krävs växt av primärpatogen bakterie som Escherichia coli eller Staphylococcus saprophyticus  > 103 cfu/ml eller sekundärpatogen bakterie som  Klebsiella spp, Proteus mirabilis  > 104 cfu/ml av samma bakterieart i korrekt taget prov från patient med symtom förenliga med urinvägsinfektion..


  Utredning

  Gynekologisk undersökning bör ingå liksom prov för klamydiadiagnostik hos unga kvinnor. Vid misstanke om blåsdysfunktion görs urodynamisk utredning med residualurinmätning och urinflödesprofil. Radiologisk utredning rekommenderas inte rutinmässigt. Recidiverande infektioner med mindre vanliga bakterier, särskilt Proteus, motiverar utredning med ultraljud/datortomografi och uretrocystoskopi för att utesluta konkrement. Vid mycket täta recidiv eller tidigare pyelonefrit kan sådan utredning också övervägas


  Behandling/profylax

  Växelbruk av antibiotika rekommenderas. Trimetoprim bör inte användas på nytt vid recidiv inom sex månader. Postmenopausala kvinnor erbjuds lokal östrogenbehandling. Ge råd om regelbunden och fullständig blåstömning, även efter samlag. Vid täta recidiv av cystit kan antibiotika efter samlag övervägas, till exempel nitrofurantoin 50 mg. Patienter kan också erbjudas recept för tidig egenbehandling under 3-5 dagar. I enstaka fall kan långtidsprofylax ges under 3-6 månader, till exempel nitrofurantoin 50 mg till natten. Tranbärsjuice och metenaminhippurat kan vara alternativ men dokumentationen är svag.


  Uppdaterad: 2016-02-01