Urinvägsinfektion och neurogen blåsrubbning

Elisabeth Farrelly

Hitta i sidan

  Allmänt

  Neurogen blåsrubbning innebär att patienten bör ha tillgång till livslång uppföljning med kontroll av njurfunktionen. Njurfunktionspåverkan kan komma i tysthet efter flera års stabilt tillstånd. Infektionsrisken är korrelerad till blåstömningsmetod. Liten eller ingen residualurin ger minsta risk för infektion. Bakteriuri är vanligt förekommande och behandlas inte om patienten är symtomfri. Vid nedsatt sensorisk funktion till exempel vid ryggmärgsskada eller multipel skleros är symtomen ofta generella mer än lokala. Infektionssymtom utbryter ofta vid superinfektion med ny bakterieart utöver den tidigare existerande koloniseringen.


  Diagnos och behandling

  Urinodling tas alltid vid infektionssymtom. Invänta odlingssvar om patientens allmäntillstånd tillåter detta.Behandling kan annars inledas första dagen med bredspektrumantibiotika till exempel kinolon eller trimetoprim+sulfametoxazol. Eventuellt byte till preparat med smalare spektrum efter odlings- och resistenssvar. Observera att eventuell nedsatt njurfunktion kan nödvändiggöra dosjustering.


  Remiss

  Allmänpåverkan och feber.
  Fler än tre odlingsverifierade infektioner inom ett år.


  Uppdaterad: 2016-02-01