Urinvägsinfektion under graviditet

Elisabeth Storck-Lindholm

Hitta i sidan

  Allmänt

  Handläggningen av asymptomatisk bakteriuri (ABU) och urinvägsinfektion skiljer sig hos gravida kvinnor gentemot befolkningen i övrigt på grund av en ökad risk för komplikationer hos mor och foster.

  Infektion med grupp B streptokocker (GBS) drabbar 1/1000 nyfödda i Sverige och är en av de viktigaste orsakerna till nyföddhetssepsis som kan vara dödlig. 20 % av alla kvinnor är koloniserade med GBS och bakterierna kommer därför oftast tillbaka efter behandling. Kvinnoklinikerna i Stockholm behandlar gravida kvinnor med både symtom och positiv GBS-odling men kontrollodling behövs inte. Patienten ska också ha behandling i samband med förlossningen då risken är som störst för infektion hos barnet. Uppåtstigande infektion hos kvinnor med GBS är sällsynt.

  Asymptomatisk bakteriuri ska alltid behandlas hos en gravid kvinna. I en svensk studie från 1989 fann man att 1 procent hade bakteriuri i graviditetsvecka 12 och 2 procent i graviditetsvecka 16. I nyare studier från USA har man funnit bakteriuri i ännu högre frekvens hos gravida. Risken att utveckla en övre urinvägsinfektion under graviditeten vid obehandlad bakteriuri uppskattas till 16-30 procent. En övre urinvägsinfektion medför en ökad risk för prematuritet, låg födelsevikt och även intrauterin fosterdöd. Behandling av bakteriuri under graviditeten reducerar risken för såväl symtomgivande urinvägsinfektion som prematuritet.

  Eftersom endast en tredjedel av alla gravida kvinnor som utvecklar övre urinvägsinfektion har haft positiv urinodling vid screening, bör man kontrollodla på vida indikationer.


  Definition

  Hos gravida kvinnor är definitionen för uretrit, cystit och asymtomatisk bakteriuri samma som hos icke gravida.


  Etiologi

  Etiologin stämmer väl överens med den för kvinnor som inte är gravida, 80 procent
  Escherichia coli. Som ovan beskrivits intar GBS infektion en särställning hos gravida kvinnor.


  Symtom

  Det vanligaste symtomet på urinvägsinfektion hos en gravid kvinna är sammandragningar och/eller buksmärta. Miktionssveda är mindre vanligt. Täta trängningar är vanligt hos gravida även utan urinvägsinfektion.


  Diagnostik

  Nitrittest kan användas men blir ofta falskt negativ eftersom den gravida kvinnan har snabbare urinflöde och minskad blåsvolym med täta trängningar. Granulocytesterastest blir i stället ofta falskt positiv på grund av att det är vanligt med rikliga flytningar under graviditet. Av dessa skäl ska urinodling tas på vida indikationer. På mödrahälsovården screenas kvinnor med urinodling om de har diabetes, är omskurna, haft upprepade urinvägsinfektioner eller tidigare pyelonefrit.


  Behandling

  Bakteriuri och nedre urinvägsinfektion behandlas enligt odlings- och resistenssvar. Behandlingstiden är fem dygn. Kortare behandlingstider rekommenderas inte då en nedre urinvägsinfektion kan dölja en övre urinvägsinfektion.

  • pivmecillinam 200 mg x 3 i 5 dygn eller
  • cefadroxil 500 mg x 2 i 5 dygn eller
  • nitrofurantoin 50 mg x 3 i 5 dygn

  I första hand väljs cefadroxil eller pivmecillinam de första 12 veckorna. Pivmecillinam kan ges under hela graviditeten under förutsättning att behandlingstiden är kort, högst 7 dygn. Nitrofurantoin ska inte ges till ammande kvinnor med prematura barn eller efter komplicerad förlossning och aldrig till kvinnor med känd brist på enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD), vilket är extremt sällsynt i Sverige.

  GBS behandlas med

  • fenoximetylpenicillin 1g x 3 i 5 dygn.

  Vid GBS-infektion är det viktigt att patientens mödrahälsovård informeras eftersom kvinnan ska behandlas i samband med förlossningen för att förhindra infektion hos barnet.

  Övre urinvägsinfektion under graviditet ska alltid behandlas på sjukhus, initialt med cefalosporiner intravenöst.


  Uppföljning

  Efter behandling av bakteriuri och nedre urinvägsinfektion tas urinodling en gång per månad fram till partus. Vid positiv odling med grupp B streptokocker behövs ej kontrollodling (se ovan).

  Efter ett recidiv eller efter en övre urinvägsinfektion ges profylax med

  • nitrofurantoin 50 mg till natten eller
  • cefadroxil 500 mg till natten

  Cefalosporiner ges med fördel till och med en vecka efter partus medan nitrofurantoin inte bör ges till ammande kvinnor


  Referenser

  Antibiotikabehandling vid graviditet Information från Läkemedelsverket 3:2006

  Kunskapscentrum för infektioner under graviditet Infpreg

  Stenqvist K, Dahlén-Nilsson I, Lidin-Janson G, Lincoln K, Odén A, Rignell S, Svanborg-Edén C. Bacteriuria in pregnancy. Frequency and risk of acquisition. Am J Epidemiol 1989; 129:372-9. PubMed

  Christensen B. Use of antibiotics to treat bacteriuria of pregnancy in the Nordic countries. Which antibiotics are appropriate to treat bacteriuria of pregnancy? Int J Antimicrob Agents 2001;17:283-5. Fulltext (endast inom SLL), PubMed

  Vazquez JC, Villar J. Treatments for symptomatic urinary tract infections during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2003;(4):CD002256 PubMed

  Delzell JE Jr, Lefevre ML. Urinary tract infections during pregnancy. Am Fam Physician. 2000;61:713-21. PubMed

  Prevention av tidiga infektioner med grupp B streptokocker (GBS) hos nyfödda. Socialstyrelsen mars 2008


  Uppdaterad: 2016-02-01