Inledning

Astrid Lundevall

Antibiotika ska endast ges på korrekt indikation och med korrekt dosering. Detta låter både självklart och lätt men i verkliga livet ställs doktorn dagligen inför en mängd svåra val. Rör det sig om en behandlingskrävande bakteriell infektion eller inte? Vilken typ av antibiotika ska jag välja för att ge så bra effekt som möjligt samtidigt som jag tar hänsyn till risken för biverkningar, resistensutveckling och kostnader? Slutligen, vilken risk löper min patient om jag inte behandlar?

Att inte ge antibiotika i onödan är viktigt. Patienten slipper risken med onödiga biverkningar och resistensutveckling kan undvikas. Dessutom finns nya hot i form av att multiresistenta tarmbakterier som producerar så kallade extended spectrum beta-lactamases (ESBL) vilka isoleras i ökande omfattning.

Både den totala konsumtionen och vilken typ av antibiotika som används är viktiga för just resistensutvecklingen. Under den senaste tioårsperioden har såväl hälso- och sjukvårdspersonal som allmänhet fått en ökad medvetenhet om risken med överförbrukning av antibiotika. Den tidigare ökande antibiotikakonsumtionen har bromsats upp och på senare år till och med vänts till en nedgång framför allt när det gäller förskrivningen till barn.

Urinvägsinfektioner är en vanlig infektion i öppen vård. Cirka tretton procent av antibiotikaförskrivningen i öppen vård sker på indikationen urinvägsinfektioner. Ur resistensperspektiv är det viktigt att den relativa förbrukningen av kinoloner har minskats genom en bättre följsamhet till gällande behandlingsrekommendationer.

Vi måste även i fortsättningen använda antibiotika med omdöme och endast när det finns en rimlig anledning att tro att en infektion orsakas av den bakterie som är känslig för det förskrivna preparatet.

Som en vägledning till bättre förskrivningsvanor tog Stramagruppen i länet 1999 fram ett tryckt vårdprogram med tonvikt på diagnostik och behandling. År 2006 gjordes en genomgripande revidering av programmet som publicerades på www.janusinfo.se. För att innehållet ska vara aktuellt sker uppdateringar minst en gång per år. Avsikten med Stramas vårdprogram är att alla kliniskt verksamma i länet så långt möjligt ska arbeta efter dessa riktlinjer.


Uppdaterad: 2016-02-01