Läkemedel och fosterpåverkan

  Sökhjälp

Nitrofurantoin

Klassificering:
2

Preparat: Furadantin® , Nitrofurantoin Alternova


Bedömning

En viss försiktighet kan vara motiverad vid användning av nitrofurantoin i tidig graviditet. Det finns tidigare svenska fynd som antytt en viss svag ökad risk för en fosterskadande effekt, men nyare data kan inte konfirmera detta samband. Om exponering skett i tidig graviditet finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten. Det är troligen inte förenat med någon väsentlig risk att använda nitrofurantoin under graviditetens senare del.

Bakgrund

Epidemiologiska studier har inte funnit några säkra tecken på risk för fosterskada efter användning av nitrofurantoin i tidig graviditet men en icke-signifikant ökning av missbildningar har iakttagits. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 5 173 barn vars mödrar uppgivit användning av nitrofurantoin i tidig graviditet. Bland dessa barn hade 113 (2,2%) någon missbildningsdiagnos mot 107 förväntade. Missbildningsfrekvensen får således anses vara helt normal. Det var 38 barn som hade något hjärtfel mot 37 förväntade. Tre barn hade neuralrörsdefekter (1-2 förväntat), 10 hade gomspalt eller läppgomspalt (7-8 förväntade) och 17 hade hypospadi (12-13 förväntade). I en svensk, tidigare publicerad analys av samband mellan användning av läkemedel bland mödrar till barn med hjärtfel sågs en signifikant riskökning efter nitrofurantoin, men denna var inte särskilt hög. De data från det svenska Medicinska födelseregistret som nu finns och som redovisades ovan, tyder inte på någon riskökning för hjärt-kärlmissbildning efter användning av nitrofurantoin i tidig graviditet. Frågan om nitrofurantoin i sen graviditet kan innebära en risk för hemolytisk anemi hos barn med brist på reducerat glutation har diskuterats, främst efter en fransk fallrapport. Stödet för denna tanke är svag och det finns knappast skäl att vid en urinvägsinfektion under graviditetens senare veckor byta ut nitrofurantoin mot annat preparat. Bland barn till de kvinnor, som i Medicinska födelseregistret uppgivit användning av nitrofurantoin i slutet av graviditeten fanns inga tecken på en ökad risk för neonatal hemolytisk anemi. Vid G6PD-brist (brist på glukos-6-fosfatdehydrogenas) är nitrofurantoin däremot kontraindicerat på grund av risk för hemolytisk anemi. G6PD-brist förekommer speciellt i befolkningsgrupper som härstammar från Afrika och Medelhavsområdet.

Publicerat 2013-08-06. Uppgifterna ur födelseregistret är från 2012-08-25.


Referenser
1 Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
2 Bruel H, Guillemant V, Saladin-Thiron C, Chabrolle JP, Lahary A, Poinsot J Anémie hémolytique chez un nouveau-né après prise maternelle de nitrofurantoine en fin de grossesse. Arch Pédiatr 2000;7:745-7.
3 Källén BA, Otterblad Olausson P. Maternal drug use in early pregnancy and infant cardiovascular defect. Reprod Toxicol 2003;17:255-61.
4 Perry JE, Toney JD, Leblanc AL. Effect of nitrofurantoin on the human fetus. Tex Rep Biol Med 1967;25:270-2.
Författare: Karin Källén och Birger Winbladh för Stockholms läns landsting.