Läkemedel och fosterpåverkan

  Sökhjälp

Paracetamol

Klassificering:
1

Preparat: Altermol , Alvedon Novum , Alvedon® , Alvedon® Dos , Visa alla


Bedömning

Det finns betryggande erarenhet av behandling med paracetamol under graviditet. Paracetamol är i Europa ett av de mest använda analgetika/antipyretika, och inga säkerställda risker har påvisats i normala doser. Vid enstaka kraftig överdosering (självmordsförsök) tycks inte heller någon påvisbar riskökning finnas.

Bakgrund

Paracetamol är i Europa ett av de mest använda analgetika/antipyretika och det finns stor erfarenhet av användning under gravditet. Det finns inga säkerställda kända risker efter sådan behandling och i en del studier används paracetamolexponering som "kontroll" eftersom man utgår från att ingen skadlig effekt kan föreligga. Under 2014 har en studie på möss och två epidemiologiska studier indikerat att paracetamolanvändning under graviditet skulle kunna påverka barns neuropsykiatriska utveckling. Undersökningarna har fått stort utrymme i medier. Studierna har dock brister och den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har bedömt att de inte har tillräckligt bevisvärde för att ändra rekommendationerna för paracetamol. Det är istället sannolikt att fynden i de epidemiologiska studierna beror på andra faktorer än intag av paracetamol. Detta stöds av preliminära data (oktober 2014) från en hittills opublicerad registerstudie från Socialstyrelsen. Denna visade att användning av paracetamol – men i ännu högre utsträckning användning av NSAID – under graviditeten har ett samband med ADHD hos barnen. Då sambandet finns för båda läkemedelsgrupperna – trots att de verkar på olika sätt – tyder detta på att något annat än själva läkemedelsexponeringen ligger bakom. Det är känt sedan tidigare att kvinnor som använder värktabletter i genomsnitt skiljer sig från andra kvinnor. Vi finner därför inte anledning att ändra vår bedömning för paracetamol. En annan medieuppmärksammad studie som rör paracetamol, är en dansk undersökning publicerad 2010 som rapporterade ett samband mellan långvarig användning av paracetamol under graviditet och risk för icke nedvandrad testikel. Som framgår nedan, så finns det i det svenska Medicinska födelseregistret över 100 000 kvinnor som i tidig graviditet uppgivit att de använt paracetamol. Det finns ingen ökad risk för att pojkbarnens testiklar inte skulle vara nedstigna, inte heller finns det någon ökad risk för hypospadi. Eftersom paracetamol är en av de absolut mest vanliga och välundersökta substanserna och ingen annan forskargrupp har kunnat bekräfta sambandet som rapporterades i den danska studien, så ligger det nära till hands att tro att fyndet var slumpbetingat. På senare tid finns det även studier som rapporterat om ett samband mellan barnastma och intrauterin exponering för paracetamol. I en nyligen publicerad svensk studie såg man att ett sådant samband kunde förklaras av att kvinnor som använde paracetamol oftare hade astma. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 102 586 barn vars mödrar rapporterat användning av paracetamol eller paracetamolkombinationer i tidig graviditet. Frekvensen missbildningar bland barnen (2 111 barn, 2,1%) är mycket nära den förväntade frekvensen (2,1%) och ingen överrepresentation ses för någon speciell typ av missbildning. Ibland görs suicidförsök med en hög dos av paracetamol. En sådan exponering under graviditet kan givetvis inte jämföras med en mera normalförbrukning av medlet. Det finns studier från England, som undersökt graviditetsutfallet efter sådana självmordsförsök utan att ha kunnat påvisa någon skadlig effekt på fostret. Överdosering under första trimestern hade dock endast förekommit hos 61 (inget barn missbildat).

Publicerat 2017-02-01. Uppgifterna ur födelseregistret är från 2013-12-31.


Referenser
1 Viberg H, Eriksson P, Gordh T, Fredriksson A. Paracetamol (acetaminophen) administration during neonatal brain development affects cognitive function and alters its analgesic and anxiolytic response in adult male mice. Toxicol Sci. 2014;138:139-47.
2 Liew Z, Ritz B, Rebordosa C, Lee PC, Olsen J. Acetaminophen use during pregnancy, behavioral problems, and hyperkinetic disorders. JAMA Pediatr. 2014;168:313-20.
3 Brandlistuen RE, Ystrom E, Nulman I, Koren G, Nordeng H. Prenatal paracetamol exposure and child neurodevelopment: a sibling-controlled cohort study. Int J Epidemiol. 2013;42:1702-13.
4 Källén B, Finnström O, Nygren KG, Otterblad Olausson P. Maternal drug use during pregnancy and asthma risk among children. Pediatr Allergy Immunol. 2013;24:28-32.
5 Jensen MS, Rebordosa C, Thulstrup AM, Toft G, Sørensen HT, Bonde JP, Henriksen TB, Olsen J Maternal use of acetaminophen, ibuprofen, and acetylsalicylic acid during pregnancy and risk of cryptorchidism. Epidemiology 2010;21:779-85.
6 Cleves MA, Savell VH, Raj S, Correa A, Werler MM, Hobbs CA. Maternal use of acetaminophen and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), and muscular ventricular septal defects. Birth Def Res Part A 2004;70:107-13.
7 McElhatton PR, Sullivan FM, Volans GN. Paracetamol overdose in pregnancy analysis of the outcomes of 300 cases referred to the Teratology Information Service. Reprod Toxicol. 1997;11:85-94.
Författare: Karin Källén , Birger Winbladh och Katarina Wide för Stockholms läns landsting.