Janusmed kön och genus

  Sökhjälp

2018-05-17 Effekt av immunterapi olika mellan könen
Överlevnad bland patienter som behandlats med immunterapi i form av checkpoint-blockad var högre hos män än kvinnor, visar en stor metaanalys som Läkemedelsvärlden rapporterar om. Meta-analysen som publicerats i Lancet Oncology, inkluderade 11 300 patienter som behandlats med ipilimumab, tremelimumab, nivolumab eller pembrolizumab för olika typer av cancer.

2018-01-23 Svenska kvinnor med hjärtinfarkt bör behandlas bättre
En ny svensk studie har analyserat könsskillnader i behandling, överlevnad och sjuklighet efter hjärtinfarkt. Från databasen SWEDEHEART, som inkluderar alla patienter med sjukhusvårdad hjärtinfarkt, analyserades 180 368 patienter (35 % kvinnor) 10 år efter insjuknandet. Kvinnor erhöll sämre behandling och hade högre överdödlighet även efter justering för ålder och samsjuklighet. Dock försvann skillnaderna vid justering för om de fått behandling enligt riktlinjerna eller inte. Om kvinnorna behandlades enligt rekomendationerna blev resultatet lika för båda könen. Varför kvinnor inte behandlades korrekt är oklart men studien indikerar att sjukvården bör behandla både kvinnor och män lika för att undvika onödiga dödsfall.

2017-12-05 Ny bok granskar hur läkemedel påverkar könsroller
Boken Gendering Drugs undersöker hur läkemedel hjälper till att skapa olika föreställningar om kön och genus. Förväntningar och marknadsföring av läkemedel påverkar dess betydelse och användning, som därmed kan se olika ut i olika länder. Ämnen som tas upp är bland annat HPV-vaccin och behandling av godartad prostataförstoring. Boken är skriven av forskare från bland annat Sverige, Storbritannien, Österrike och Colombia.

Fler nyheter finns under Aktuellt!


Janusmed kön & genus är ett kunskapsstöd som tillhandahåller strukturerad information om köns- och genusaspekter på läkemedelsbehandling. Informationen är riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. Texterna utgår per substans och kopplas till aktuellt svenskt läkemedelssortiment för att möjliggöra sökning på både substansnamn och produktnamn. Syftet är att ge stöd till en förbättrad läkemedelsbehandling genom att underlätta rätt val av läkemedel och rätt dosering, relaterat till patientens kön.

Observera att Janusmed kön & genus inte omfattar information om läkemedels eventuella fosterpåverkan eller kompatibilitet med amning. För sådan information, se tjänsterna Janusmed fosterpåverkan respektive Janusmed amning.

Innehållet i källan är under uppbyggnad. I dagsläget finns texter för ca 250 läkemedelssubstanser inom flera terapiområden – se Sökbara substanser för mer information. Källan fylls kontinuerligt på med värderingar av fler läkemedel.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting ansvarar för kunskapsstödet. Arbetet sker i samarbete med Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset och Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet. Arbetet stöds av Läkemedelsverket och amerikanska Food and Drug Administration (FDA).