NT-rådet (nya terapier)

NT-rådet har landstingsmandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier.

NT-rådet är utsett av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer och en utveckling av NLT-gruppen (nya läkemedelsterapier) som bildades 2009. Gruppen rapporterar till styrgruppen för landstingens samverkansmodell för läkemedel. NT-rådet beslutar om rekommendationer på samma medicinska grund och etiska plattform som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

NT-rådets uppgifter är att

 • Besluta om nytt läkemedel eller ny indikation på befintligt läkemedel ska införas gemensamt i den nationella processen för ordnat införande,
 • Ge vägledande rekommendationer riktade till samtliga landets landsting och regioner. Rekommendationerna avser:
  • klinikläkemedel
  • förskrivningsläkemedel utanför förmånen
  • vissa förmånsläkemedel, i de fall landstingen identifierat sådant behov
  • vissa medicintekniska produkter som TLV eller andra myndigher tagit fram kunskaps­underlag för
 • Kommunicera uppföljningsresultatet och baserat på detta ta ställ­ning till om läkemedlet/indikationen anses infört och kan över­lämnas till vanlig verksamhet
 • I samband med utfärdande av rekommendation, vid behov tillsätta nationella rådgivande grupper som bistår NT-rådet och landstingen i bedömningen om det finns patienter som undantagsvis kan vara aktuella för behandling med läkemedel som NT-rådet avråder landstingen från generell användning av med hänsyn till kostnadseffektivitetsprincipen.
 • Biträda förhandlingsdelegationen i frågor gällande betalningsvilja och etiska överväganden i samband med prisförhandling rörande såväl nya som äldre läkemedel/indikationer
 • I övrigt hantera läkemedelsfrågor av principiell natur som lyfts av enskilda landsting till den gemensamma nivån.


Kontaktuppgifter

Ordförande: Gerd Lärfars, Stockholms läns landsting
Biträdande ordförande: Mårten Lindström, Region Jönköpings län
Koordinator: Sofie Alverlind, sofie.alverlind@skl.se; 08- 452 7616

NT-rådets ledamöter


Uppdaterad: 2018-01-29