Abirateron (Zytiga)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande abirateron (Zytiga), 2017-05-30.

Abirateron är tillsammans med prednison eller prednisolon indicerat för

- behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad

- behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim.

Kontaktuppgift företag: Janssen-Cilag

Sammanfattning införande-uppföljningsprotokoll Abirateron (Zytiga) och enzalutamid (Xtandi)

NT-rådet har publicerat ett yttrande angående Zytiga med anledning av kliniska studieresultat gällande behandling av metastaserad kastrationskänslig och lokalt avancerad kastrationskänslig prostatacancer, 2017-07-03.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind