Abirateron (Zytiga)

Zytiga är tillsammans med prednison eller prednisolon indicerat för:

- behandling av nydiagnostiserad högrisk metastaserad hormonkänslig prostatacancer hos vuxna män i kombination med androgen deprivationsterapi

- behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män som är asymtomatiska eller har milda symtom efter svikt av androgen deprivationsterapi hos vilka kemoterapi ännu inte är indicerad

- behandling av metastaserad kastrationsresistent prostatacancer hos vuxna män vars sjukdom har progredierat under eller efter en docetaxelbaserad kemoterapiregim.

Kontaktuppgift företag: Janssen-Cilag

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.

 


Kontakt: Sofie Alverlind