Eculizumab (Soliris)

NT-rådet har lämnat en rekommendation till landstingen gällande eculizumab (Soliris) vid atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) 2018-06-05.

Eculizumab (Soliris) är indicerat för paroxysmal nokturn hemoglobinuri (PNH), atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS), för vilka NT-rådet har utfärdat rekommendationer. Soliris är också indicerat för behandling av vuxna med refraktär generaliserad myasthenia gravis (gMG) hos patienter som är positiva för antikroppar mot acetylkolinreceptor (AChR).

Den tidigare NLT-gruppen utfärdade 2011 en rekommendation till landstingen gällande användning av Soliris vid indikationen PNH. NT-rådet utfärdade i juni 2015 en rekommendation gällande indikationen aHUS, baserad på TLV:s hälsoekonomiska bedömning av livslång behandling med Soliris.

Under våren 2017 pågår en översyn av NT-rådets rekommendationer för båda indikationerna, som kommer att uppdateras.

Klicka på texten (blå text är klickbar) under processdelarna för att ta del av till exempel rekommendationer och kunskapsunderlag.