Horizon scanning

Vid horizon scanning kartläggs vilka nya läkemedel och indikationer som kan vara aktuella för introduktion under de närmaste åren.  

Horizon scanning, eller framtidsspaning på nya läkemedel och indikationer, inleder den nationella införandeprocessen. Målet med arbetet är att samla in, dokumentera och värdera information om ett urval av nya läkemedel/indikationer innan de godkänns. Landstingen får då bättre framförhållning i arbetet med att förbereda vården för introduktion av nya läkemedel.

Det ger också landstingen och NT-rådet underlag för att besluta om ett läkemedel ska införas i den nationella processen.

Arbetet har sedan 2009 bedrivits av en arbetsgrupp i fyrlänsgruppen: Stockholms läns landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland.

Arbetssätt

Arbetsgruppen kartlägger kontinuerligt vilka nya läkemedel/indikationer som väntas bli godkända och lanserade inom överskådlig framtid, i tre steg:

 1. Datainsamling, bevakning av källor.

 2. Filtrering och kondensering av insamlad data – omkring ett till två år före beräknat godkännande. Det resulterar i en lista över kommande bedömningsrapporter, som förmedlas till landstingen.

 3. Tidig bedömningsrapport som beskriver aktuellt kunskapsläge, klar omkring sex månader före beräknat godkännande.

Kriterier för urval

Med hjälp av validerade kriterier och experter i de fyra landstingen, filtreras de mest betydelsefulla fynden fram för en mer djupgående litteraturgenomgång (så kallad tidig bedömningsrapport). För att beaktas ska substansen eller indikationen uppfylla minst ett av nedanstående kriterier:

 • Stor patientpopulation
 • Signifikant morbiditet förknippat med tillståndet
 • Har potential att tillföra kliniska fördelar
 • Innovativt sätt att behandla sjukdomen
 • Potentiella kostnadskonsekvenser
 • Kan leda till behov av omorganisation av vården
 • Potential för påverkan på behandlingsriktlinjer och andra rekommendationer
 • Potentiella säkerhetsaspekter att beakta
 • Potentiellt högt media-/patientintresse
 • För snabb eller för långsam introduktion kan förväntas efter ett godkännande
 • Är potentiellt juridiskt, etiskt eller politiskt intressant

Hänsyn tas också till om substansen/indikationen:

 • Tillhör en växande läkemedelsgrupp eller terapiområde.
 • Är ett nytt sätt att behandla eller en ny läkemedelsgrupp.
 • Är relevant för svenska förhållanden.
 • Ligger i sen fas II eller i fas III, eller är inskickat till regulatoriska myndigheter för godkännande.

Filtreringen sker i två steg. Det första steget sker internt i arbetsgruppen. De substanser/indikationer som där bedöms intressanta, eller som är svårbedömndadär det är svårt att avgöra vilket, stäms av med landstingens experter. I steg två sker en sammanvägning av experternas åsikter.

Kommunikation

De läkemedel eller indikationer som är utvalda för bedömning listas på webbplatsen för nationellt ordnat införande. Fyrlänsgruppens arbetsgrupp har dessutom särskild dialog med kontaktpersoner i landstingen.


Uppdaterad: 2014-09-09

Kontakt: Sofie Alverlind