Evidens alla nummer - Janusinfo

Alla nummer

Nr 2 2018 - Tema Reumatologi
Evidens, tema reumatologi
Nr 1 2018 - Tema Kloka Listan Evidens, tema kloka listan
Nr 5 2017 - Tema Infektioner
Evidens, tema infektioner. Även om statiner
Nr 4 2017 - Tema Äldre och läkemedel och njursvikt
Evidens, tema äldre och läkemedel och njursvikt
Nr 3 2017 - Tema Vacciner Evidens, tema Vaccinationer.
Nr 2 2017 - Tema Jämlik hälsa
Evidens nr 2, 2017. Tema Jämlik hälsa.
Nr 1 2017 - Tema Kloka Listan
Evidens tema Kloka Listan 2017
Nr 5 2016 - Tema Fetma
Evidens, läkemedel, fetma och övervikt
Nr 4 2016 - Tema Blod
Evidens nr 4, 2016. Tema blod: järnbrist, trombos, B12-vitamin.
Nr 3 2016 - Tema Flyktingars hälsa Evidens nr 3 2016. Tema flyktingars hälsa.
Nr 2 2016 - Tema Hypertoni Tidningen Evidens nr 2. Tema Hypertoni
Nr 1 2016 - Tema Kloka Listan Tidningen Evidens nr 1. Tema Kloka Listan. NOAK. Biosimilarer.
Nr 5 2015 - Tema Astma KOL Evidens nr 5 astma KOL särläkemedel
Nr 4 2015 - Tema Depression Evidens nr 4 tema depression
Nr 3 2015  -  Tema Beroende

Nr 2 2015 - Tema Diabetes

Tidningen Evidens nr 2 2015

Nr 1 2015  - Tema Kloka Listan 2015

Evidens nr 1, 2015

Nr 5 2014 - Tema Osteoporos

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Behandla fler bensköra med hög risk
 • D-vitamin - behandling till vilken nytta?
 • Bättre hjärtsviktsvård med snabb diagnos
 • Kommunicera risk visuellt

Nr 4 2014 - Tema Opioider vid icke-cancerrelaterad smärta

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Äldreknappen i Janusfönster och NjuRen på webben
 • Goda livsstilsråd blir ofta dyra
 • Hög andel lågkonsumenter av kodeinkombinationer
Tidningen Eviden nr 4 2014

Nr 3 2014 - Tema Sommar & sol

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Cochrane ger ny bild av influensaläkemedel
 • Uttag av smärtläkemedel sjönk efter integrativ vård
 • Inhalationssteroider kan ge binjurebarksvikt
Tidningen Eviden nr 3 2014

Nr 2 2014 - Tema Svårläkta sår

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Antiseptika eller antibiotika vid svårläkta sår?
 • Vissa antibiotika ingår inte i läkemedelsförmånen
 • Alternativ till olämpliga läkemedel hos äldre
Tidningen Eviden nr 1 2014

Nr 1 2014 - Tema Kloka Listan

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Var tredje patient med demens fick läkemedel
 • Ökad följsamhet till Kloka Listan under 2013
 • D-interaktioner minskades genom brev till förskrivaren
Tidningen Eviden nr 1 2014

Nr 5 2013 - Tema Artros

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Strokeprofylax med warfarin/NOAK vid förmaksflimmer
 • Bra facit för Stramas antibiotikasatsningar
 • Många patienter avbryter behandling med pregabalin
Tidningen Eviden nr 5 2013

Nr 4 2013 - Tema Astma

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Ny kunskapstjänst om kön, genus och läkemedel
 • Nytt förskrivningsstöd om njuren och läkemedel
 • Begränsa kodein till barn med smärta

Tidningen Eviden nr 3 2012

Nr 3 2013 - Prostatacancer

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Läkaroro en faktor bakom förskrivning
 • Zzz…ömnmedel med små effekter
 • Biverkningsvarning för protonpumpshämmare
Tidningen Eviden nr 3 2012

Nr 2 2013 - Kolorektalcancer och bröstcancer

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Inga MRSA i svenska näsor
 • Använd 24-timmarsmätning av blodtrycket oftare
 • Demensläkemedel används av 6–7 procent över 85 år

Tidningen Eviden nr 1 2012

Nr 1 2013 - Tema Kloka Listan 2013

Ladda ned som pdf

Läs som blädderbar e-tidning

Läs bland annat:
 • Nya rekommendationer för PcV-behandling vid halsfluss
 • Metoder för skattning av njurfunktion i SBU-rapport
 • Karolic en resurs för hela länets läkemedelsfrågor
Tidningen Eviden nr 1 2012

Nr 5 2012 - Tema Ögonsjukdomar

Ladda ned som pdf


Läs som blädderbar e-tidning
Läs bland annat:
 • Dålig kunskap hos äldre om biverkningar
 • Patientnytta och enkelhet styr läkemedelsförskrivning
 • Tidig behandling viktig vid reumatiska sjukdomar

Bild på omslag till tidning Evidens nr 5 2012
Nr 4 2012 - Tema Akuta koronara syndrom

Ladda ned som pdf


Läs som blädderbar e-tidning
Läs bland annat:
 • Stor förbättringspotential för sekundär prevention
 • Beslutsstöd för patienter underlättar vårdmötet
 • Marginell tilläggseffekt med högdos statiner
Nr 3 2012 - Tema Diabetesnefropati

Ladda ned som pdf


Läs som blädderbar e-tidning
Läs bland annat:
 • Tema Diabetesnefropati
 • Kritik mot förslag att slopa lag om läkemedelskommittéer
 • Nya regionala riktlinjer för akut hjärtsjukvård
 • Kombinationsbehandlng undantag vid demens
Nr 2 2012 - Tema Beroende

Ladda ned som pdf

Nyhet! Läs som blädderbar e-tidning
Läs bland annat:
 • Nya receptskrivningsregler
 • Tema beroende - alkohol, läkemedel och spel
 • Äldres användning av läkemedel kan förbättras
 • Ingen effekt av antibiotika vid okomplicerad rinosinuit
Rättelse till artikeln om ändrade receptskrivningsregler, sid 2:

Sedan slutet av 2011 kan recept på narkotiska läkemedel ur förteckning II och III itereras, under förutsättning att förskrivaren anger på receptet att det ska förvaras och expedieras på ett särskilt, namngivet apotek.

Tramadol ska förskrivas på särskild receptblankett. Från och med den 15 mars 2012 är alla tramadolberedningar narkotika oavsett mängden aktiv substans. Substansen tramadol har varit narkotikaklassad sedan 1/12 2007 (förteckning III), men vissa beredningar har tidigare varit undantagna. Recept som är utfärdade innan förändringarna trädde i kraft kommer dock att kunna expedieras så länge receptet är giltigt.

Nr 1 2012 - Tema Kloka Listan

Ladda ned som pdf

Nyhet! Läs som blädderbar e-tidning
Läs bland annat:
 • Medvind för prevention
 • Kloka Listan och
  Kloka råd 2012
 • Framtidsspaning ger
  beredskap
 • Vecka 47-studien i Stockholm
 • Frågor & svar om dabigatran
Nr 5 2011 - Tema Äldre
Läs bland annat:
 • Läkare kritiska till testosteronkampanj
 • Förvirrande med flera läkemedelslistor
 • Indikatorer för bättre medicinering hos äldre
 • Komplex farmakologi hos äldre
 • Sjuksköterska kan leda läkemedelsgenomgångar
Nr 4 2011 - Tema Adhd
Läs bland annat:
 • Kampanj för att minska överförskrivningen av antibiotika
 • Samordnade insatser viktiga vid adhd
 • Strokekampanj ska få fler att larma i tid
 • Rekommendationer om antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer
 • Pioglitazon ger ökad risk för urinblåsecancer
Nr 3 2011 - Tema Zoonoser
Läs bland annat:
 • Mer e-hälsa och nätverk för primärvården i framtiden
 • Borreliafallen ökar i Sverige
 • Behandla ångestsyndrom till remission
 • Vita tabletter med warfarin godkända
 • Reklam på nätet driver efterfrågan
Nr 2 2011 - Tema Ansiktsdermatoser
Läs bland annat:
 • Dextropropoxifen dras in i hela EU
 • Ansiktsdermatoser – klinik och behandling
 • Nya behandlingsriktlinjer vid migrän
 • Statiner bör inte förskrivas primärpreventivt till patienter med låg risk
Evidens 2 2011
Nr 1 2011 - Tema Nyheter i Kloka Listan 2011
Läs bland annat:
 • Allt fler företag fällda för fusk
 • Kloka Listans nya rekommendationer
 • Patienter med hög risk ska behandlas tidigt
 • Sponsrade analyser gav gynnsamma resultat
 • Följsamheten till Kloka Listan mäts på substansnivå
Evidens 1 2011
Nr 6 2010 - Tema Jämlik vård
Läs bland annat:
 • HPV-vaccinering i Stockholm tidigast till sommaren
 • När blir vårdskillnader till orättvisor?
 • Viktigt att prata om alkohol med patienten
 • Betablockerare och KBT ger bättre migränbehandling
 • "Nyttan med HRT överväger
  riskerna i fem år"
Evidens 6 2010
Nr 5 2010 - Tema Läkemedel och miljö
Läs bland annat:
 • Uppdaterat: Hjärtsjukvården bättre i Stockholm
 • Antitrombotiska läkemedel: Strukturerat införande krävs
 • Internationellt: Ohelig allians brännmärktes
  i Amsterdam
 • Förskrivning i siffror: Bättre blodtryckskontroll på 24 vårdcentraler
Evidens 5 2010
Nr 4 2010 - Tema Hjärtsvikt
Läs bland annat:
 • Uppdaterat: Oacceptabelt att läkemedel till barn är sämre dokumenterade
 • Demens: Sätt på dig demensglasögonen!
 • Aktuella beslut: EMA utreder rosiglitazon
 • Internationellt: Reklam på Facebook fällde företag
 • I kliniken: Sfinx databas ger bra hjälp vid interaktioner
Evidens 4 2010
Rättelse till artikeln "Stora skillnader i val av analgetika mellan vårdcentraler", sid 14:

I mening nr 5 i vänsterspalten har morfin bytts ut mot oxikodon. Korrekt lydelse ska vara: När följsamheten till rekommendationerna mättes som kvoten mellan morfin och oxikodon plus morfin, varierade denna mellan 0 och 60 procent*.

Nr 3 2010 - Tema Antibiotika
Läs bland annat:
 • Uppdaterat: Släng alla fassböcker
 • Depression & ångest: Viktigt att byta strategi om det inte fungerar
 • Aktuella beslut: "Allt" du behöver veta om villkorade subventioner
 • Vi presenterar: Stockholms läns läkemedelskommitté
 • Förskrivning i siffror: Omotiverad ökning utanför Kloka Listan
Evidens 3 2010
Nr 2 2010 - Tema stroke
Läs bland annat:
 • Uppdaterat: Anonym enkät var sponsrad
 • Allergi
 • Nya riktlinjer
 • Klok lista ska minska kinesisk korruption
 • Sibutramin orsakar kardiovaskulära händelser
Evidens 2 2010
Fullständiga referenslistor till artiklar i nr 2 2010:
Gravida och ammande kan använda vanliga allergimedel, sid 9:

Nr 1 2010 - Tema Nyheter i Kloka Listan 2010
Läs bland annat:
 • Tydliga budskap på Kloka Listan Forum: Följsamheten till Kloka Listan är hög.
 • Internationell utblick: Koll på korruptionen
 • Nya studier: Kombination av läkemedel hjälper bäst för att sluta röka.
 • Antidepressiva läkemedel: Effekt eller inte?

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Evidens
Medicin & läkemedel

Tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté

Chefredaktör
Karin Nordin
Apotekare

 

Ansvarig utgivare
Gerd Lärfars
ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Avdelningen Stöd för evidensbaserad medicin
Box 17533
118 91 Stockholm
lakemedelskommitten@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo
 • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

  LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

  2018-08-16
 • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

  Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

  2018-08-15