Använd MINI för diagnostik av depression - Janusinfo

Använd MINI för diagnostik av depression

Använd MINI för diagnostik av depression

Sju av tio personer med psykiska besvär söker hjälp i primärvården. När anamnes och somatisk status finns på plats är nästa steg att använda diagnosverktyget MINI.

Med vår kliniska blick missar vi varannan depression om vi inte använder strukturerad diagnostik, sa Sandra af Winklerfelt Hammarberg, allmänläkare och chef vid Liljeholmens vårdcentral.

Problemet är att patienter i primärvården har otydliga symtom eller andra sjukdomar som stress eller utmattning, värk, oro eller trötthet. Även sorg och ensamhet kan vara svår att skilja från depression.

– Äldre män tillhör en riskgrupp för depression och bör uppmärksammas mer.

Detta är en artikel från Evidens tema Kloka Listan. Läs hela tidningen som pdf så får du även faktarutor, bilder och fler artiklar.

Evidens nr 1, 2018. Tema Kloka Listan.


Formuläret PHQ9 går snabbt att genomföra och är i vissa fall tillräckligt för att ställa diagnos depression. Däremot ska MADRS inte användas för diagnos, utan enbart som en skattning av depressionens allvarlighetsgrad. MINI är det verktyg som rekommenderas i första hand.

– Det tar lite tid att genomföra men om ni inte gör det tappar ni ännu mer tid. Vi kan hjälpa patienten om vi vet vad det är vi behandlar.

Behandlingsmålet vid depression är fullständig remission. På Kloka Listan rekommenderas läkemedlen escitalopram och sertralin i första hand. Strategin är att optimera dosen under de två första behandlingsveckorna. Vid utebliven effekt eller besvärliga biverkningar kan man i vecka fyra byta till ett annat läkemedel. Om inte heller det ger tillräcklig respons kan ett läkemedel med annan verkningsmekanism läggas till.

– Många antidepressiva läkemedel har en placeboeffekt, det är bra, underskatta inte den, sa Mussie Msghina, överläkare Psykiatri Sydväst och ordförande i expertrådet för psykiatriska sjukdomar.

Bilden ovan: Sandra af Winklerfelt Hammarberg om diagnostisering av depression. Foto Kari Kohvakka.


Karin Nordin

Uppdaterad: 2018-04-05

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
  • Risk för ketoacidos vid typ 2-diabetes

    LCHF-kost i kombination med SGLT2-hämmare och metformin kan ha bidragit till att allvarlig intensivvårdskrävande ketoacidos utvecklats hos två patienter.

    2018-08-16
  • Möjligt att söka licens på läkemedel för hela sjukhus

    Enligt Läkemedelsverkets nya föreskrifter om licens blir det möjligt för förskrivare att skicka in motivering om behovet av ett licensläkemedel för större vårdenheter, till exempel ett helt sjukhus.

    2018-08-15