Permanent läkemedelsrening i Linköping

Permanent läkemedelsrening i Linköping

Tekniska verken i Linköping har som första avloppsreningsverk i landet infört ozonrening för att avlägsna läkemedelsrester. Diklofenak är ett exempel på ett läkemedel som återfinns i relativt stora mängder i våra vattendrag, och som renas bort med ozon.

Våra reningsverk är inte från början konstruerade för att rena bort läkemedel och även om vissa substanser ändå bryts ner, kommer läkemedelsrester ut i våra vattendrag. Dessa kan ha negativa effekter inte minst på vattenlevande organismer, såsom att könshormoner kan försämra fortplantningen och att diklofenak kan orsaka skador på gälar och njurar hos fiskar.

Tekniska verken startade i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet AB ett projekt med ozonrening. Projektet föll väl ut och i september 2017 invigdes den permanenta anläggningen. Med hjälp av ozon renar man bort cirka 90 procent av alla läkemedelsrester, även om det finns en variation från nästan fullständig rening till sämre nedbrytningsgrad.

Du läser en artikel från tidningen Evidens.
Läs pdf-versionen, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
Evidens nr 2, 2018. Tema Reumatologi.

Själva processen med ozonrening sker i två röda tegelbyggnader. I den ena byggnaden finns en ozongenerator där syrgas omvandlas till den explosiva och reaktiva ozongasen som kräver särskilda säkerhetsrutiner. I den andra byggnaden finns en ozonreaktor där ozongasen via en injektor fördelas i avloppsvattnet och får tid att reagera med läkemedelsrester och andra kemikalier som finns i vårt avloppsvatten. För att ta hand om nedbrytningsprodukter från ozonreningen efterbehandlar man sedan vattnet i en biologisk process.

Det krävs många olika insatser i arbetet med att skydda vårt vatten och i förlängningen även vårt dricksvatten, utöver möjligheten att med ny teknik rena bort läkemedelsrester från avloppsvatten, så kallad end-of-pipe-lösning. Ett förebyggande arbete med syfte att stoppa de miljöfarliga substanserna redan vid källan är viktigt. Ett konkret tips för diklofenak, som bevakas av miljöskäl inom ramen för europeisk vattenlagstiftning, är att se över rekommendationerna till patienter vad gäller receptfria smärtlindrande läkemedel.

Bilden visar ozongeneratorn vid Tekniska verken i Linköping.


Text och bild: Helena Ramström

Uppdaterad: 2018-05-14

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Klok läkemedelsanvändning

Receptbeläggning av diklofenak skulle kunna förändra konsumtionen. Det skulle i sin tur kunna innebära att mindre energikrävande reningsteknik kan användas i reningsverken. Det menar branschorganisationen Svenskt Vatten.

Dröjer i Stockholm

Idag och några år framöver pågår stora ombyggnationer i Henriksdals reningsverk för att bland annat möta ökade krav på rening av kväve och fosfor. Först när detta projekt motsvarande nio miljarder kronor är klart kan en utbyggnad för läkemedelsrester bli aktuell.
Källa: Stockholm vatten och avfall

Senaste nytt på Janusinfo
  • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18
  • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

    Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

    2018-09-17