Läkemedel som påverkar vikten

Läkemedel som påverkar vikten

Här kommer några exempel på hur vikt kan förändras av läkemedel. De är hämtade från systematiska översikter och metaanalyser av randomiserade kliniska prövningar. En känd farmakologisk mekanism som kan förklara den observerade effekten stärker misstanken om ett orsakssamband. Men det kan vara svårt att skilja mellan läkemedels farmakologiska egenpåverkan och grundsjukdomens påverkan av kroppsvikten.

Hitta i sidan

  Antipsykotika

  Såväl äldre antipsykotika som nyare, atypiska antipsykotika associeras med uttalad viktuppgång [1,3]. I en genomgång av data för atypiska antipsykotika ledde olanzapin till den kraftigaste viktuppgången (2,4 kg), följt av quetiapin (1,1 kg) och risperidon (0,8 kg) [1].  Viktuppgången nåddes efter en behandlingstid med ett medianvärde på tre månader. Mekanismen för viktuppgång är ofullständigt känd, men för quetiapin fanns data som talade för dosberoende. För nyare läkemedel var data behäftade med stor osäkerhet.

  Antiepileptika och stämningsstabiliserare

  Valproat har kopplats till viktuppgång, vilken enligt vissa studier förefallit vara dosberoende [3]. Maximal viktuppgång beskrivs vara uppnådd inom sex månader och kvinnor drabbas oftare än män. Gabapentin associerades med viktuppgång på 2,2 kg efter 1,5 månaders behandling [1].  Behandling med karbamazepin har också kopplats till viktuppgång medan zonisamid och topiramat associeras med viktnedgång. Litium och lamotrigin förefaller viktneutrala.

  Du läser en artikel från Evidens tema fetma och övervikt.
  Läs pdf-versionen istället, så får du faktarutor, bilder och fler artiklar.
  Evidens fetma övervikt


  Antidiabetika

  Glitazonbehandling ger viktuppgång [1,3].  Mekanismen för detta utgörs bland annat av minskad natriumutsöndring, vätskeretention, ökad fettlagring samt proliferation av nya fettceller [3]. Huvuddelen av viktuppgången ses inom sex månader [3]. Sulfonylurealäkemedel associeras också med viktuppgång [1,3]. Det har föreslagits att aptitstimulering till följd av sänkt blodsocker skulle kunna vara en mekanism för detta [3].  Sitagliptin (Januvia) kan också ge viktuppgång [1], liksom insulin [3]. Metformin, akarbos (Glucobay) samt GLP1-agonister och SGLT-2-hämmare [4] kopplas istället till viktnedgång.

  Antihypertensiva läkemedel

  Vissa betablockerare, exempelvis propranolol och metoprolol, har ibland associerats med viktuppgång, och bland annat kopplats till minskad basal ämnesomsättning. Inga entydiga klasseffekter avseende viktpåverkan har dock påvisats [3].  

  Antidepressiva läkemedel

  Behandling med mirtazapin respektive tricykliska antidepressiva såsom amitriptylin kan ge viktuppgång [1,3]. Mekanismen för detta är delvis okänd, men ökad aptit bedöms spela en roll i båda fallen [3]. SSRI-behandling förefaller ge mindre risk för viktuppgång [3]. Fluoxetin har föreslagits ha den lägsta risken [3] och ibland till och med associerats med viktnedgång [1]. Behandling med bupropion har också förknippats med viktnedgång [1]. Indikationen för behandlingen och effekten på grundsjukdomen kan spela in och påverka tolkningen.

  Läkemedel mot systemisk inflammation

  Viktuppgång i samband med behandling med perorala glukokortikoider är ett välkänt fenomen [1,3].  En av mekanismerna har beskrivits vara aptitstimulering och effekten används ibland i samband med kakexi vid maligna sjukdomar [3].

  P-piller

  Användning av kombinerade p-piller har i analyser inte kopplats till viktuppgång [3,5,6,7], medan det finnas viss koppling mellan användning av gestagena p-piller och viktuppgång [3,8].

  Centralstimulantia vid ADHD

  Centralstimulerande läkemedel som används vid ADHD förknippas med hämmad viktuppgång hos växande barn och ungdomar alternativt viktnedgång [9].

  Läkemedel vid KOL

  Fosfodiesteras-4-hämmare, såsom roflumilast (Daxas), som används vid KOL, kan ge gastrointestinala biverkningar och viktnedgång [10].


  Eva Wikström Jonsson

  Referenser

  Uppdaterad: 2016-11-23

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Evidens
   Evidens

   Det här är en artikel från tidningen Evidens.

   Läs hela tidningen här.

    

   Vad tycker du om artikeln?

   Skriv till lakemedelskommitten@sll.se

   Senaste nytt på Janusinfo
   • Retapamulin (Altargo) slut på svenska marknaden

    Sedan tidigare har tillverkningen av retapamulinsalva (Altargo) som används vid svinkoppor upphört och under sommaren 2018 har lagret tagit slut på den svenska marknaden.

    2018-09-21
   • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

    TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

    2018-09-18