Erytromycin in på miljöbevakningslista

Nyhet 2015-09-08

Erytromycin in på miljöbevakningslista

Erytromycin, klaritromycin och azitromycin har tillförts EU:s lista över ämnen vars halter i vattendrag ska bevakas av miljöskäl. Ny på listan är också imidakloprid som bland annat används för parasitbekämpning på husdjur.

Ämnena på bevakningslistan är utvalda för att tillgänglig information tyder på att substanserna kan förekomma i halter som kan ge en betydande påverkan på vattenmiljön. Aktuell information om förekomst i vattendrag från fler länder behövs dock för att kunna bedöma behovet av EU-gemensamma åtgärder, till exempel beslut om gränsvärden för ytvatten. 

Risk för alger
De tre nya substanserna på listan är makrolidantibiotika. Erytromycin är svårnedbrytbart och risken för att toxiska koncentrationer för vattenlevande organismer, framförallt alger, ska uppstå i svenska vattendrag bedöms som medelhög.  Eftersom ämnen med samma verkningssätt kan ha additiva effekter togs även klaritromycin och azitromycin med på listan.

Erytromycin finns också med i Stockholm läns landstings förteckning över ett trettiotal miljöbelastande läkemedelssubstanser vars halter i vatten regelbundet följs av miljöavdelningen. Erytromycin har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten vid provtagningar inom Stockholms län.

Ett förslag om en nationell samordnad mätning av läkemedelrester i miljön har nyligen lämnats till Läkemedelsverket och Socialdepartementet av en arbetsgrupp inom den nationella läkemedelsstrategin (NLS). Naturvårdsverket föreslås som samordnare.

Kvar på listan
Etinylöstradiol, östradiol och diklofenak som redan tidigare funnits på EU:s lista kvarstår. Östron, en nedbrytningsprodukt till östradiol ingår också i bevakningslistan på grund av den kemiska strukturlikheten med östradiol.

Siv Martini
apotekare, miljö och läkemedel
Avdelningen stöd för evidensbaserad medicinKälla

Uppdaterad: 2015-09-08