Ensamboende patienter med Alzheimer fick annan behandling

Nyhet 2017-07-04

Hallå där Dorota Religa, docent, överläkare, Geriatriska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset och medlem i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar. Tre frågor till dig som är senior författare till den nyligen publicerade registerstudien om Alzheimers sjukdom:

I kohortstudien ingick 26 000 patienter med Alzheimers sjukdom som fanns med i det landsomfattande kvalitetsregistret, Svenska demensregistret SveDem. Data kopplades ihop med information från läkemedelsregistret och patientregistret. Vilka var resutaten?
– Nästan hälften, 46 procent, av alla patienter som fick diagnosen Alzheimers sjukdom bodde ensamma i sina hem. Detta gällde särskilt äldre kvinnor. Ensamboende blev mer sällan undersökta med hjärnavbildande metoder och lumbalpunktion samt fick mindre ofta kolinesterashämmare och memantin. De ensamboende fick däremot oftare antidepressiva, antipsykotika och sedativa läkemedel.

Resultaten korrigerades för skillnader i ålder, kön, samsjuklighet och demenssjukdomens svårighetsgrad. Kan du förklara vad resultaten beror på?
– En trolig förklaring till skillnaderna är att patientens hemmaförhållanden kan påverka läkarens diagnostiska strategi och behandling. Den höga andelen ensamboende är oroande, eftersom demens är en svår sjukdom för patienten att klara av på egen hand. Anledningen till att de ensamboende fick mer psykofarmaka skulle kunna vara antingen att läkarna var mer benägna att förskriva läkemedlen till denna patientgrupp eller att ensamboendet orsakade eller förvärrade depression, psykotiska symtom och sömnproblem.

Vilka åtgärder kan du föreslå för att minska ojämlikheten i patienternas behandling?
– Vi behöver anstränga oss mer för att övervinna de utmaningar som ensamboendet utsätter patienterna för. Medvetenhet som dessa skillnader gör det möjligt att försöka motverka problemen. I Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för geriatriska sjukdomar arbetar vi också för jämlik läkemedelsbehandling, bland annat genom rekommendationerna i Kloka Listan.

Studien fick stöd av Vetenskapsrådet (Drn 2012-2291).


Elin Jerremalm Källa
 1. Cermakova P, Nelson M, Secnik J, Garcia-Ptacek S, Johnell K, Fastbom J et al. Living alone with Alzheimer´s disease. J Alzheimers Dis. 2017;58(4):1265-1272. PubMed

Uppdaterad: 2017-07-04

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17