Ny förteckning över miljöbelastande läkemedel

Nyhet 2017-06-01

Ny förteckning över miljöbelastande läkemedel

En ny förteckning över 25 miljöbelastande läkemedel lanseras nu av Stockholms läns landsting. Bakgrunden är Stockholms läns landstings nya miljöprogram för 2017–2021 och den snabba kunskapsutvecklingen inom området. 

Den nya förteckningen, med motiveringar till urvalen, innehåller 15 läkemedelssubstanser från föregående förteckning och 10 nya. Ett exempel på en ny substans är azitromycin, ett antibiotikum som bevakas i EU:s medlemsländer av miljöskäl. Ett annat exempel är ett neuroleptikum, haloperidol, som har uppmätts i vild fisk i nivåer nära terapeutiska koncentrationer hos människa. Haloperidol rekommenderas inte i Kloka Listan.

Miljöriskbedömningarna som legat till grund för urvalet av substanser har primärt utgått från uppmätta halter i ytvatten, renat avloppsvatten och i vissa fall fisk. Dessa halter har sedan relaterats till de koncentrationer som bedöms kunna påverka vattenlevande organismer. Vanligtvis brukar miljöriskbedömningar utgå från försäljningsdata.

– Att i stället basera miljöriskbedömningarna på uppmätta halter ger ett bättre underlag, säger professor Joakim Larsson vid Göteborgs universitet som på uppdrag av SLL Hållbarhet gjort riskbedömningen tillsammans med landstingets miljökonsulter. Det som också är nytt i förteckningen är att vi har tagit hänsyn till antibiotikas förmåga att selektera fram resistenta bakterier i avloppsreningsverken, tillägger Joakim Larsson.

 

Fakta
Stockholms läns landsting har som mål att utsläppen av miljöbelastande läkemedel ska minska och har därför tagit fram en förteckning över sådana läkemedel. Dessa läkemedel följs upp och analyseras i miljön.


Källa
 1. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634 

 2. Stockholms läns landsting. Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017–2021

Uppdaterad: 2017-06-01

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Gå direkt till
Seminarium

Hållbar läkemedelsanvändning – nu och i framtiden
torsdag 15 juni

Till anmälan

Senaste nytt på Janusinfo
 • Behandla inte funktionell buksmärta med opioider

  Behandling med opioider vid funktionell smärta kan leda till utveckling av ett tillstånd som kallas narcotic bowel syndrome.

  2017-10-24
 • Läkemedelsstrategi gav förändring

  Tidningen Evidens: En sammanställning av resultaten av Stockholms läns landstings läkemedelsstrategi de senaste fem åren visar goda resultat men även att det finns områden kvar att arbeta med.

  2017-10-23