P-piller kan påverka livskvalitet

Nyhet 2017-04-21

P-piller kan påverka livskvalitet

Kombinerade p-piller gav sänkt livskvalitet enligt svensk studie.

I studien randomiserades 340 kvinnor, 18–35 år, till antingen kombinerat p-piller med 0,15 mg levonorgestrel/0,03 mg etinylestradiol eller placebo. Livskvalitet undersöktes genom Psychological general well-being index i form av enkätfrågor vid studiestart och efter tre månader. Depressiva symtom undersöktes med Beck depression inventory.

Det sammanslagna livskvalitetsmåttet var försämrat hos de som fått p-piller -4,12 (95 % konfidensintervall -7,18 till -1,06). De enskilda parametrar som påverkades negativt var välmående, självkontroll och vitalitet. Effektstorleken var liten till medelstor för de olika parametrarna. Depressiva symtom påverkades inte i studien. Vid studiestart hade båda grupperna liknande poäng på både livskvalitet och depressiva symtom.

Några nackdelar med studien är den korta behandlingstiden samt att kvinnorna kan ha anat att de fått p-piller på grund av ändrade blödningsmönster.

– Vi hade från början planerat för en sexmånaders-studie och hade också velat jämföra med ett östrogendominerat p-piller men det hade vi inte ekonomi till, sa Angelica Lindén Hirschberg, medförfattare till studien, professor och överläkare, Kvinnokliniken, Karolinska universitetssjukhuset och ordförande i Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för obstetrik och gynekologi.

Förra året publicerades resultat från samma studiepopulation som handlade om sexuell funktion. Där gav det sammanslagna måttet på Profile of female sexual function ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna, men för de enskilda parametrarna lust, upphetsning och tillfredsställelse sågs en liten försämring i gruppen som fick p-piller.

Levonorgestrel/etinylestradiol är det vanligaste kombinerade p-pillret i Stockholm och rekommenderas i första hand i Kloka Listan, tätt följt av drospirenon/etinylestradiol som rekommenderas i andra hand.

– Resultaten i studien kan inte generaliseras till alla slags kombinerade p-piller. Vid upplevda biverkningar kan det finnas skäl att prova en annan sort, till exempel ett östrogendominerat p-piller, sa Angelica Lindén Hirschberg.


Elin Jerremalm Källa
 1. Zethraeus N, Dreber A, Ranehill E, Blomberg L, Labrie L, von Schoultz B et al. A first-choice combined oral contraceptive influences general well-being in healthy women: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2017.02.120

Uppdaterad: 2017-04-21

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17