Sluta med ASA associerat med kardiovaskulär risk

Nyhet 2017-10-16

Sluta med ASA associerat med kardiovaskulär risk

Att som långtidsanvändare av acetylsalicylsyra, ASA, i lågdos (75–160 mg) sluta hämta ut läkemedlet var associerat med en större risk för kardiovaskulära händelser jämfört med att fortsätta med läkemedlet.

I en svensk registerstudie ingick en kohort med 600 000 patienter som använt lågdos acetylsalicylsyra under minst ett år i primär- eller sekundärpreventivt syfte. Medelåldern var 73 år. Förekomst av stor blödning eller kirurgi korrigerades bort för att inte påverka studieresultatet.

Patienterna följdes i tre år i snitt efter att de haft hög följsamhet till ASA under ett år. Av dessa långtidsanvändare hade cirka 15 procent hade slutat med ASA efter tre år. De flesta som slutade med lågdos-ASA gjorde dock det redan under första året, 20 procent hämtade inte ut läkemedlet en andra gång.

Under uppföljningstiden inträffade 62 690 kardiovaskulära händelser. I gruppen med långtidsanvändare som hade slutat hämta ut ASA sågs en större risk för kardiovaskulära händelser jämfört med dem som fortsatte hämta ut läkemedlet, hasardkvot 1,37 (95 procent konfidensintervall 1,34–1,41). Ett annat sätt att uttrycka det är att i snitt 1 av 74 patienter som slutat med ASA råkade ut för en extra kardiovaskulär händelse per år.

Hög ålder var förenat med en större risk. Risken var också större om ASA hade satts in som sekundärprevention (54 procent av fallen). Där orsakade utsättning i snitt att 1 av 36 patienter som slutat med ASA råkade ut för en extra kardiovaskulär händelse per år.

Risken ökade snabbt efter att patienten slutat ta ASA. Hos patienter som stod på något annat antitrombotiskt läkemedel sågs ingen riskökning.

Några begränsningar med studien är att data inte har korrigerats för socioekonomisk status, blodtryck, lipider och rökning.


Elin Jerremalm Källa
 1. Sundström J, Hedberg J, Thuresson M, Aarskog P, Johannesen KM, Oldgren J. Low-dose aspirin discontinuation and risk of cardiovascular events: a swedish nationwide, population-based cohort study. Circulation. 2017 Sep 26;136(13):1183-1192. PubMed

Uppdaterad: 2017-10-16

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Anpassa mängden förskrivet läkemedel per uttag

  TLV skärpte nyligen tolkningen av den så kallade 90-dagarsregeln. För patienten medför det att mängden läkemedel som kan expedieras inom förmånen vid ett tillfälle styrs på ett annat sätt.

  2018-09-18
 • Klokt råd 2018: Lär patienten att inhalera rätt

  Vården ska säkerställa att patienten kan inhalera rätt så att behandlingen ger avsedd effekt. Det är också viktigt att följa upp patientens inhalationsteknik vid återbesök. 

  2018-09-17