Värt att fortsätta med statin trots biverkan

Nyhet 2017-09-06

Värt att fortsätta med statin trots biverkan

Att fortsätta med statinbehandling efter en upplevd biverkan var associerat med lägre risk för död och kardiovaskulära händelser.

I en retrospektiv kohortstudie [1] ingick knappt 30 000 amerikanska patienter som upplevt en biverkan kopplad till statinbehandling. Av dessa var det 71 procent som fick fortsatt förskrivning av statiner, trots biverkan. Efter fyra år hade gruppen som fortsatte med statiner i lägre grad drabbats av död eller kardiovaskulär händelse jämfört med gruppen som inte fortsatt, 12 procent mot 14 procent (p<0,001).

De flesta, två tredjedelar, av de som fortsatte att få recept på en statin efter att de upplevt någon biverkan förskrevs samma statin som de tidigare fått. Av de som bytte till en annan statin upplevde drygt en fjärdedel även biverkan av den andra statinen, men trots det fortsatte en stor majoritet med någon statin. Intensiteten i behandlingen, hög eller låg dos, påverkade inte riskskillnaden.

De vanligaste biverkningarna var muskelrelaterade. Även generella symtom som svaghetskänsla och kallsvettningar samt gastrointestinala problem var vanligt förekommande.

Studieförfattarna kommenterar att om patienten ska fortsätta med en statin eller inte efter en biverkan är en individuell avvägning där läkare och patient måste ta hänsyn till potentiella risker och vinster med behandlingen.

En nyligen publicerad reviewartikel [2] ger praktiska råd om hur muskelbiverkningar kan hanteras och understryker vikten av fortsatt behandling.


Elin Jerremalm Källa
 1. Zhang H, Plutzky J, Shubina M, Turchin A. Continued Statin Prescriptions After Adverse Reactions and Patient Outcomes: A Cohort Study. Ann Intern Med. 2017 Aug 15;167(4):221-227. PubMed

 2. Rosenson RS, Baker S, Banach M, Borow KM, Braun LT, Bruckert E et al. Optimizing cholesterol treatment in patients with muscle complaints. J Am Coll Cardiol. 2017 Sep 5;70(10):1290-1301. PubMed

Uppdaterad: 2017-09-06

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.

Senaste nytt på Janusinfo
 • Var snabb med behandling vid gikt

  Tidningen Evidens: Patienter med gikt och en eller flera riskfaktorer bör få förebyggande behandling tidigt i förloppet. Målet är att undvika kronisk gikt och ledskador.

  2018-06-20
 • Stöd vid osteoporosbehandling

  Nu finns ett informationsmaterial om osteonekros och atypisk femurfraktur som kan uppstå vid behandling med bisfosfonater eller denosumab.

  2018-06-19