Riksstämman 2009 - samlade artiklar

Riksstämman: Många läkemedelsbiverkningar går att undvika
Många läkemedelsbiverkningar kan undvikas med ganska små medel. Här finns möjlighet att göra stora besparingar.
2009-12-02 Läs mer »

Riksstämman: Samlad information för icke godkända läkemedel till barn behövs
Ej godkända läkemedel förskrivs till vart femte barn på sjukhus. För att minska riskerna med denna typ av läkemedelsbehandling behövs en samlad informationskälla.
2009-12-02 Läs mer »

Riksstämman: ”Vetenskapliga källor måste kvalitetssäkras”
Vid fredagens symposium ”IT-stöd bidrar till optimal läkemedelsbehandling?” framkom att det råder oklar ansvarsfördelning vid läkemedelsförskrivning. Och att källor som används i förskrivningstjänster inte alltid är kvalitetssäkrade.
2009-12-01 Läs mer »

"Riksstämman: "Tysta" interaktioner kan missas
Interaktioner som ger symtomatiska biverkningar uppmärksammas lättare än så kallade ”tysta” interaktioner som främst minskar behandlingseffekten.
2009-12-01 Läs mer »

Riksstämman: Rökare svarar sämre på behandling med metotrexat och TNF-hämmare
Rökning har visat sig påverka effekten av metotrexat och TNF-hämmare vid RA i en studie vid Karolinska Institutet.
2009-11-30 Läs mer »

Riksstämman: Intensiv glukossänkande behandling är bra och kostnadseffektiv
I en ny rapport som presenterades under Riksstämman konstaterar SBU att intensiv glukossänkande behandling vid typ 1- och typ 2-diabetes minskar risken för diabetesrelaterade komplikationer. Det är också en kostnadseffektiv behandling.
2009-11-30 Läs mer »

Riksstämman: ”Geriatrisk kompetens sparar pengar”
Multisjuka äldre är för många allmänläkare en stor del av arbetet. Det rör sig om en stor grupp som tar mycket tid och oro i anspråk. För att omhändertagandet ska fungera bättre krävs samarbete, tid, ekonomiska incitament och utbildning. Och geriatrisk kompetens.
2009-11-30 Läs mer »

Riksstämman: Oenigt hur kvalitetsregister ska finansieras
Åsikterna om finansiering av kvalitetsregister gick isär vid ett seminarium på torsdagen om kvalitetsregister.
2009-11-30 Läs mer »

Riksstämman: Många ratar råd för astmaterapi
Det finns stora variationer i förskrivningen av antiastmatika mellan olika landsting trots att terapirekommendationerna är nationella.
2009-11-27 Läs mer »

Riksstämman: Kvinnor får fler läkemedel än män även i hög ålder
En studie av läkemedelsanvändningen hos 469 kvinnor och män över 85 år visar att kvinnor får fler läkemedel än män.
2009-11-27 Läs mer »

Riksstämman: Fördelar med buprenorfin till gravida heroinister
Behandling med buprenorfin till gravida heroinister ger mindre problem med neonatalt abstinenssyndrom än den tidigare standardbehandlingen metadon, enligt preliminära resultat.
2009-11-27 Läs mer »

Riksstämman: Immunglobulin från hönsäggula (IgY) – ett alternativ till antibiotika
Passiv immunterapi med immunglobulin från ägg är ett möjligt alternativ för att behandla infektionssjukdomar i mag-tarmkanalen och för att förebygga luftvägsinfektioner.
2009-11-27 Läs mer »

Riksstämman: Två av tre multianvändare av läkemedel under 70 år
Sju av tio svenskar använder något läkemedel på ett år, i genomsnitt 4,7 läkemedel var. Var fjärde svensk tar fler än 5 läkemedel.
2009-11-27 Läs mer »

Riksstämman: Dödsupplevelse ny läkemedelsbiverkan av aciklovir
En nyupptäckt aciklovir-inducerad vanföreställning av att vara död, rapporteras av svenska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet.
2009-11-26 Läs mer »

Riksstämman: Risk för interaktioner med noskapin via hämning av CYP2C9
En studie på tolv friska frivilliga visar att noskapin hämmar nedbrytning av läkemedel som sker via enzymet
cytokrom P450 2C9.
2009-11-26 Läs mer »

Riksstämman: Metformin är ofta kontraindicerat till äldre diabetiker
Njurfunktionen hos äldre med typ 2-diabetes bör mätas genom estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR).
2009-11-26 Läs mer »

Riksstämman: ”Kvalitetsregistrens uppgift är att utveckla vårdens effektivitet”
Sverige är världens registertätaste land. Men det ska vara lätt att mata in uppgifter. Och de måste anpassas till den kliniska verksamheten. Dessutom måste patientperspektivet komma fram bättre.
2009-11-26 Läs mer »

Riksstämman: Viktigt med ”lagom” metabol kontroll hos äldre diabetiker
Det tycks vara få förändringar i de nationella riktlinjer om diabetesvård som Socialstyrelsen nu slutgiltigt lägger fram, jämfört med den preliminära version som presenterades i maj.
2009-11-26 Läs mer »

Riksstämman: Bättre effekt med cytostatika före strålbehandling
Lungcancerpatienter som får neoadjuvant cytostatikabehandling som tillägg till kurativ strålbehandling har bättre prognos än patienter som enbart behandlas med strålning.
2009-11-25 Läs mer »

Riksstämman: Doseringsråd saknas ofta för cytostatika vid njursvikt
Fass ger dåligt stöd vid dosering av cytostatika till patienter med njursvikt. Tydliga dosangivelser saknas eller är bristfälliga för många preparat. För generika anges olika njurfunktionsmått som bas för dosberäkningar.
2009-11-25 Läs mer »


Uppdaterad: 2009-12-02

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.