Riksstämman: Individualiserad terapi med immunmodulerare ger bättre prognos


Antalet läkemedel mot kroniska inflammatoriska sjukdomar har ökat explosionsartat de senaste åren. För många patienter har det inneburit stora vinster. Men fortfarande finns en ansenlig grupp som inte får tillräcklig effekt av sina läkemedel.
Ungefär två tredjedelar svarar på behandling med TNF-alfa-hämmare, en tredjedel får god effekt och tio procent mycket god effekt. En fullständig bild av många sjukdomsprocesser saknas dock vilket försvårar en säker prognos av läkemedelseffekten till enskilda patienter.

Forskarna vet dock att sjukdomar som ser lika ut kan vara patologiskt olika. I framtiden kommer kunskap om sjukdomarnas genetiska bakgrund att vara viktig.

– Den kommer att hjälpa oss att klassificera sjukdomarna och klarlägga den aktuella inflammatoriska sjukdomsbilden, säger professor Lars Rönnblom, Uppsala universitet.

Med dagens biologiska läkemedel kan reumatoid artrit kuperas men inte förhindras.

– För att kunna förhindra sjukdomen måste vi förstå de molekylära processerna, säger professor Rikard Holmdahl, Lunds universitet.

Till detta behövs djurmodeller som liknar den humana motsvarigheten. Collagen induced arthritis (CIA) hos möss är den vanligaste modellen för reumatoid artrit. Djurexperiment är även nödvändiga för att testa nya behandlingsprinciper.

Ett exempel är att forskare har upptäckt att genen som styr syreradikaler är starkt associerad till artrit hos djur. En ny angreppspunkt skulle därmed behandling med oxidanten phytol kunna bli. Substansen förhindrar T-cellernas autoreaktivitet och har i CIA-modellen visat bättre effekt än etanercept (Enbrel).

Ett annat möjligt framtida grepp är hämning av enzymet TACE (TNF-alpha converting enzyme) som enkelt uttryckt ser till att TNF släpps ut ur cellerna.

Ytterligare forskningslinjer är inriktade på hämning av kinas p38*.

Bättre prognos med tidig behandling
När det gäller befintliga läkemedel visar nya rön på en bättre prognos när behandlingen individualiseras, sätts in tidigt i sjukdomsförloppet och noga följs upp.

Enligt docent Ronald van Vollenhoven, Stockholm, har ett flertal studier på nydiagnostiserade patienter med reumatoid artrit där minst hälften uppnådde remission, gemensamt att patienterna gick på frekventa kontroller.

Att snabbt föra över patienter som inte svarar tillräckligt bra på behandlingen till alternativ terapi är viktigt.

– Vi måste också utveckla algoritmer för individualiseringen och inte bara pröva oss fram, säger professor Lars Klareskog, Stockholm.

Bättre algoritmer behövs även för avslutande av terapin. Ett annat angeläget område är att förbättra behandlingen av följdsjukdomar.

* Aktiverat kinas p38 triggar produktion av cytokiner som TNF-alfa, IL-6 och IL-1.


Ulrika Nörby


Källa
Hur kommer framtidens immunmodulerande behandling att se ut?. Symposium på Svenska läkaresällskapets riksstämma den 28 november 2007. Sammanfattning »

Uppdaterad: 2007-11-30

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Janusinfo är avsedd för läkare och sjukvårdspersonal. Information för allmänheten finns på 1177 Vårdguiden.