Depression

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Uttalade depressiva symtom som kvarstår efter några veckor.

  Förekomsten av depression är ökad vid hög ålder, samtidig somatisk sjukdom och vid demenssjukdom. Viktiga skillnader föreligger vid depression hos äldre jämfört med hos yngre. Kliniken kännetecknas också ofta av ångest, oro, kroppsliga symptom och kognitiv dysfunktion. Sömnproblem liksom agitation och/eller aggressivitet är vanligt. Uteslut eventuell biverkan av vanligt förekommande läkemedel såsom antihypertensiva, betablockerare, kortison och levodopa. Såväl över- som underbehandling är vanligt. Det vetenskapliga underlaget för behandling av depression hos de mest sjuka äldre är bristfälligt.

  Användbara instrument är Geriatric Depression Scale 20 (GDS-20) alternativt Cornell skattningsskala vid demenssjukdom.


  Icke-farmakologisk behandling

  Psykosocialt stöd, och god omvårdnad.

  KBT kan ha effekt, särskilt en variant kallad problemlösningsterapi har visats ha effekt hos äldre med sviktande hälsa. ECT har effekt vid svår depression hos äldre, med eller utan psykotiska symtom.


  Vilka läkemedel bör användas

  I första hand

  escitalopram Escitalopram …, Cipralex, Entact, Esertia, Seroplex, Prilect

  Rekommenderad maxdos av escitalopram är 10 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

  citalopram Citalopram …

  Rekommenderad maxdos av citalopram är 20 mg hos patienter över 65 år på grund av dosberoende förlängning av QT-intervallet.

  Inled behandlingen med halverad dosoch öka dosen vid behov.. Utvärdera behandlingen efter fyra veckor. Vid otillfredsställande effekt: överväg preparatbyte efter åtta veckor.

  SSRI ger ökad blödningsrisk, framför allt vid samtidig behandling med antitrombotiska läkemedel (till exempel ASA/NSAID) och antikoagulantia.

  För samtliga SSRI finns rapporter om hyponatremi, framförallt under de första veckorna efter behandlingsstart och vid dosökning. Riskökning speciellt vid samtidig diuretikabehandling och vid hög ålder.

  I andra hand samt ångest vid depression
  Mirtazapin vid samtidiga ångest och/eller sömnproblem, ensamt eller som tillägg. Preparatet har även en aptitstimulerande effekt, vilket kan vara positivt om även aptitproblem föreligger. Startdos 15 mg/dygn. Vid eGFR < 30 ml/min överväg dossänkning

  Vid behov av ångestdämpande i början av behandling med antidepressiva
  Oxazepam, max 30 mg/dygn – tidsbegränsad behandling.


  Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

  • Lugnande medel/sömnmedel utan att patienten först ordinerats antidepressiv behandling.
  • Propiomazin (Propavan), hydroxizin (Atarax, Hydroxizin), alimemazin (Theralen, prometazin (Lergigan) (har antikolinerg effekt).
  • Långverkande bensodiazepiner (diazepam, flunitrazepam, nitrazepam).
  • Tri- och tetracykliska antidepressiva (till exempel, Klomipramin, Saroten, Sensaval).
  • Antipsykotika.

   

  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  Vid symtomfrihet kan utsättningsförsök göras efter 6–12 månaders behandling. För kort behandlingstid ökar risken för recidiv. För att motverka utsättningssymtom (yrsel, irritabilitet, muskelvärk med mera) vid planerad behandlingsavslutning  bör dosen trappas ner. Vid kort förväntad återstående livslängd (enstaka veckor) och symtomfrihet kan antidepressiv behandling sättas ut.


  Referenser/länkar

  Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2010

  Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010

  Socialstyrelsen. Psykologisk behandling av psykiska besvär bland äldre 2009

  Spigset O, Hedenmalm K, Mortimer O. Hyponatremi biverkning av serotoninupptagshämmare. Läkartidningen. 1998 Aug 19;95(34):3537-9

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av depression hos äldre. SBU-rapport 2015


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016