Förmaksflimmer

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  I åldrar över 75 år har 10–20 procent förmaksflimmer (FF). För skattning av risker för stroke och blödning rekommenderas CHA2DS2-VASc och HAS-BLED se Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer – lathund. Hög ålder är den starkaste riskfaktorn för tromboembolism och stroke men medför också högre risk för blödning. Många äldre patienter har komplicerande samsjuklighet i form av demens, njursjukdom, anemi, blödningar och falltrauman, men vid individuell bedömning väger i regel nyttan med orala antikoagulantia (OAK) tyngre än riskerna. Vid blödning under pågående behandling får man överväga dosreduktion, byte till annat medel eller avslut av behandlingen.

  ASA har länge använts som alternativ trombemboliprofylax hos äldre med FF. ASA ger dock ett betydligt sämre strokeskydd men liknande risk för blödning jämfört med OAK och rekommenderas därför inte utan speciella skäl.

  Hos äldre patienter brukar det vara svårt att återställa och bibehålla sinusrytm. Risken med antiarytmika eller flimmerablation ökar och dessa behandlingar är inte indicerade hos de mest sköra äldre patienterna. Permanent FF är därför vanligt och frekvensreglerande behandling i regel förstahandsval.

  Behandlingsmål
  Att förebygga trombemboli och stroke samt minska symtom vid FF.

  Hos de mest sjuka äldre måste en klinisk bedömning göras angående nyttan med antikoagulantiabehandling. Se även avsnitt stroke.

  Frekvensreglering är alltid aktuellt som symtomlindring vid FF.


  Vilka läkemedel bör användas

  Tromboemboliprofylax
  Vid antikoagulantiabehandling hos de mest sjuka äldre rekommenderas warfarin i första hand på grund av att behandlingseffekten kan monitoreras och doseringen individanpassas.

  I första hand

  warfarin Waran innehåller blått färgämne, indigokarmin

  warfarin Warfarin Orion

  Apixaban kan vara ett alternativ om warfarinbehandling ej är genomförbart. Dabigatran rekommenderas ej till de mest sjuka äldre.

  I andra hand

  apixaban Eliquis

  Frekvensreglering
  Betablockerare är förstahandsval. Vid behov tillägg av oselektiv kalciumantagonist (Obs! kontraindikation vid hjärtsvikt) eller digoxin (särskilt vid samtidig hjärtsvikt).

  I första hand

  bisoprolol Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor, Emconcor CHF

  metoprololsuccinat Metoprolol …, Metomylan, Seloken ZOC

  I andra hand – vid otillräcklig effekt, överväg tillägg av

  verapamil Isoptin Retard (med tvådosförfarande)
  digoxin Digoxin BioPhausia


  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  OAK avslutas när riskerna bedöms större än vinsterna, vid dålig följsamhet eller i terminal situation. Frekvensreglering är även symtomlindrande och bör fortsätta men dosjustering kan bli nödvändig.


  Referenser/länkar

  Ko D, Hylek E. Anticoagulation in the older adult: optimizing benefit and reducing risk. Semin Thromb Hemost. 2014 Sep;40(6):688-94. PubMed

  Naci H, Ioannidis JP. How good is “evidence” from clinical studies of drug effects and why might such evidence fail in the prediction of the clinical utility of drugs? Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:169-89. PubMed

  Rossello X, Pocock SJ, Julian DG. Long-term use of cardiovascular drugs. Challenges for research and for patient care. J Am Coll Cardiol. 2015 Sep 15;66(11):1273-85. PubMed


  Uppdaterad: 2016-01-14

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2016