Kronisk ischemisk hjärtsjukdom

Hitta i sidan

  SEKUNDÄRPROFYLAX OCH SYMTOMATISK BEHANDLING EFTER GENOMGÅNGEN HJÄRTINFARKT

  Vad bör behandlas

  Sekundärprofylax och symtomatisk behandling bör erbjudas alla patienter oavsett ålder. Studierna har inte inkluderat patienter över 80 års ålder i någon större omfattning.

  Behandlingsmål
  Att förebygga hjärt-kärlkomplikationer efter hjärtinfarkt. Att ge symtomatisk och ibland förebyggande behandling vid angina pectoris.

  För gruppen mest sjuka äldre blir inriktningen i första hand ”symtomatisk behandling” av kärlkramp, svikt och arytmier. I andra hand, under 6–12 månader efter hjärtinfarkt, kan man ge behandling med syfte att förebygga hjärtkärlkomplikationer såsom hjärtsvikt, reinfarkt eller symtomatiska arytmier.

  Vilka läkemedel bör användas

  Sekundärprofylax med trombocythämning ordineras från sjukhuset, behandlingstid ska anges i doseringen på receptet. Individualisera även behandlingslängden med lågdos-ASA. Överväg utsättning framför allt vid blödningar och/eller anemi. Nyttan med lågdos-ASA lång tid efter genomgången hjärtinfarkt är tveksam. Studier finns upp till cirka fem år. Effekten avtar över tid medan den ökade blödningsrisken kvarstår. Överväg utsättning i samråd med kardiolog framför allt vid blödningar och/eller anemi.

  Betablockerare ges i regel med lägre måldos än för yngre patienter, metoprololsuccinat 50–100 mg x 1. Skärpt uppmärksamhet på biverkningar.

  BETABLOCKERARE

  metoprololsuccinat Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

  Hos de mest sjuka äldre är nyinsättning av statin sällan aktuell, se vidare Lipidsänkande behandling vid kardiovaskulär sjukdom.

  ACE-hämmare/ARB, aldosteronantagonister och diuretika ges symtomatiskt vid hjärtsvikt, se Hjärtsvikt.

  ANGINA PECTORIS

  Vad bör behandlas

  Symtomlindrande anti-ischemisk behandling ges oavsett ålder och ges även till de mest sjuka äldre. Förebyggande behandling med betablockerare (dosering, se stycke ovan) eller långverkande nitrater ges vid återkommande attacker av kärlkramp.

  Läkemedelsval: Nitroglycerin som spray eller resoriblett i doser om 0,25–0,40–0,50 mg ges som anfallskuperande behandling. Förebyggande behandling ges med betablockare i reducerad dos, se ovan och/eller kalciumantagonister och/eller långverkande nitrat, isosorbidmononitrat 30–60 mg x 1. Beakta risken för ortostatism.

  Anfallskuperande
  NITROGLYCERIN

  glyceryltrinitrat Glytrin, Nitrolingual spray
  glyceryltrinitrat   Nitroglycerin Meda resoriblett

  Anfallsförebyggande
  BETABLOCKERARE

  bisoprolol Bisoprolol …, Bisocard, Bisomyl, Bisostad, Emconcor CHF
  metoprololsuccinat Metoprolol …, Bloxazoc, Metomylan, Seloken ZOC

  KALCIUMANTAGONIST

  amlodipin Amlodipin …, Amlodistad, Norvasc
  verapamil Ispotin Retard

  LÅNGVERKANDE NITRAT

  isosorbidmononitrat Isosorbidmononitrat …, Imdur, Isomex, Isonova


  När/hur avsluta behandling

  Hos de mest sjuka äldre kan man överväga att försöksvis sätta ut långverkande nitrater. Symtomlindrande behandling bibehålles även i livets slutskede.

  Referenser/länkar

  Naci H, Ioannidis JP. How good is "evidence" from clinical studies of drug effects and why might such evidence fail in the prediction of the clinical utility of drugs?Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2015;55:169-89. PubMed

  Rosello X, Pocock SJ, Julian DG. Long-term use of cardiovascular drugs. Challenges for research and for patient care. J Am Coll Cardiol. 2015 Sep 15;66(11):1273-85. PubMed


  Uppdaterad: 2018-03-06

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2018.