Sömnstörningar

Hitta i sidan

  Vad bör behandlas

  Långvariga sömnstörningar som påverkar det dagliga livet.

  Viktigt att i första hand utesluta läkemedelsbiverkningar samt diagnostisera och behandla depression demenssjukdom eller bakomliggande somatisk orsak till sömnstörningen (till exempel smärta, astma/KOL med nattlig hypoxi, hjärtsvikt, hypoglykemi, urinretention).

  Icke-farmakologisk behandling

  Omvårdnadsåtgärder för att skapa trygghet, lugn och god sömnmiljö. Aktivitet dagtid, dagsljus och sen kvällsmåltid för att undvika natthunger är viktigt.

  Vilka läkemedel bör användas

  Undvik långtidsbehandling.
  Lägsta effektiva dos bör användas. Tänk på ökad fallrisk för uppegående patienter.

  Förstahandsval är zopiklon 5 mg.

  zopiklon  Zopiklon …, Imovane


  Vid tillfällig oro och ångest
  som ger sömnproblem
  Oxazepam 5–10 mg kan vara ett alternativ och ska i så fall tas cirka en timme före sänggåendet. Bensodiazepiner används med försiktighet till äldre då de kan ha negativa effekter på kognitionen och öka risken för fall och frakturer. Behandlingstiden ska tidsbegränsas och ett slutdatum för behandlingen ska anges.

  oxazepam  Oxascand


  Vid samtidig depression
  Mirtazapin 15–30 mg kan vara ett alternativ.

  mirtazapin Mirtazapin ..., Mirtin


  För kortvarig behandling i samband med konfusion
  Klometiazol 300–600 mg kan vara en möjlighet. Flytande beredningsform möjliggör en individualiserad dosering. Ej för nyinsättning i öppenvård.

  Vilka läkemedel/kombinationer bör användas med försiktighet/undvikas

  Använd ej långverkande bensodiazepiner såsom nitrazepam, flunitrazepam och diazepam, och inte heller propiomazin (Propavan), hydroxizin (Atarax, Hydroxizin), alimemazin(Theralen), prometazin (Lergigan) eller antipsykotiska läkemedel. Samtliga dessa läkemedel medför påtagliga biverkningsrisker hos äldre.

  När/hur avsluta läkemedelsbehandling

  Eftersträva intermittent behandling. Undvik långtidsbehandling (>2–4 veckor) då evidens för detta saknas.

  Behandling kan behövas även i livets slutskede.

  Referenser/länkar

  Socialstyrelsen. Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre 2017

  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. SBU-rapport 2010

  Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE.Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis of risks and benefits. BMJ. 2005 Nov 19;331(7526):1169-75. PubMed

  Lundgren C. FAS UT 3 – att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling


  Uppdaterad: 2018-03-08

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Läkemedels­­rekommendationerna baseras på Kloka Listan 2018.