Sammanställning av frågor och svar för läkemedelsavfall - Janusinfo

Sammanställning av frågor och svar för läkemedelsavfall

Hitta i sidan

  Här presenteras ett urval frågor om hantering av läkemedelsavfall. Frågorna besvaras av Kassationsgruppen i Stockholms läns landsting. Ytterligare frågor och svar kommer att publiceras successivt och gäller för sjukvården i Stockholms läns landsting.

  Obs att endast  frågor om kassation av läkemedel besvaras. För frågor om "skärande/stickande" hänvisas till Vårdhandboken.

  Förpackningar

  Hur kasseras:


  Tomma förpackningar som har innehållit läkemedel kan kasseras i respektive återvinningsfraktion. Dock ska alltid tomma förpackningar som har innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt kasseras som läkemedelsavfall (enligt AFS 2005:5).

  Även läkemedelsförpackningar som innehållit läkemedel som medför risk för överkänslighet ska kasseras som läkemedelsavfall t ex antiobiotika, sulfonamider, bensokain och klorpromazin (enligt AFS 2005:05).

  För levande vacciner, som exempelvis rotavirus, gäller att även förbrukad förpackning ska kasseras som läkemedelsavfall med skyddshylsan på.
  2017-05-23.  Blisterförpackningar ska källsorteras utifrån vad det huvudsakliga materialet består av. Blisterförpackningar som främst består av metall ska kasseras som metallförpackning, blisterförpackningar som främst består av plast ska kasseras som plastförpackning. Blisterförpackningar som innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt (enligt AFS 2005:05) ska kasseras som läkemedelsavfall.
  2016-01-18.  Om det finns läkemedel kvar i ampullen ska den kasseras som läkemedelsavfall. Tomma brytglasampuller som ej innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt (enligt AFS 2005:05) kasseras så att ingen kan skada sig på det glassplitter som uppstår när ampullen går sönder. En rekommendation är därför att tomma brytglasampuller kasseras i en begagnad plastflaska/plastdunk som försluts och sedan kasseras i hushållsavfall brännbart.
  2016-01-18.  Läkemedelsresterna sorteras som läkemedelsavfall. Flaskan ska inte sköljas ur. När flaskan är tömd kan den kasseras i respektive återvinningsfraktion. Flaskor som innehållit cytostatika eller annat läkemedel med bestående toxisk effekt (enligt AFS 2005:05) ska kasseras som läkemedelsavfall.
  2016-01-18.  Injektionspennor med adrenalin kasseras som läkemedelsavfall.
  2016-08-11.  Förpackningen är återvinningsbar i sin helhet utan att portar och liknande behöver avlägsnas, se längst ner på denna sida: http://www.fresenius-kabi.se/Produkter/Parenteral-nutrition/Trekammarpasar/Kabiven/
  2016-11-17  Använda insulinpennor ska kasseras som hushållsavfall brännbart. Insulin bedöms inte ha någon miljöpåverkan vid användning och är därför undantaget från miljöriskbedömningen.
  2016-01-18.

  Läkemedel

  Hur kasseras:  Ja, det går bra att kassera antibiotika och cytostatika med övrigt läkemedel. Man ska dock alltid kassera antibiotika och cytostatika i en tät plastpåse (finns hos MediCarrier) som försluts väl.
  2016-01-18.  Flytande läkemedel kasseras i sin förpackning i boxen för läkemedelsavfall. För rester av läkemedel i injektionssprutor kan en behållare för flytande läkemedel beställas via MediCarrier (artikelnummer 60948). Behållaren ska sedan läggas i boxen för läkemedelsavfall.
  2016-01-18.  Fentanyl finns med i landstingets förteckning över miljöbelastande läkemedelssubstanser inom Stockholms län, enligt miljöprogrammet Miljöutmaning 2016. Ett förbrukat fentanylplåster kan innehålla 30–85 procent av ursprungsmängden läkemedel. Det innebär att även i ett använt plåster med den lägsta styrkan kommer det att finnas kvar en mängd fentanyl som överskrider dödlig dos för vuxen individ. Fentanylplåster ska efter användning därför betraktas på samma sätt som oanvända läkemedel och hanteras på ett säkert sätt, det vill säga kasseras som läkemedel. Patienter ska lämna in förbrukade plåster till apotek.
  Referens: Marquardt KA, Tharattt RS, Musallam NA. Fentanyl remaining in a transdermal system following three days of continous use. Ann Pharmacother 1995;29:969-71.
  2016-08-11  Klorhexidinsprit bör samlas upp i UN-godkända dunkar och kasseras som kemavfall. UN-godkända dunkar finns att beställa via MediCarrier. Dunken ska endast fyllas till "axlarna" för att vätskan ska ha tillräckligt med utrymme för att vidgas vid transport och temperaturväxlingar. Dropptomma flaskor som innehållit klorhexidinsprit källsorteras som plast. 2018-01-19

  Använda hormonläkemedel som spiraler, plåster, stavar och ringar ska kasseras som läkemedelsavfall då det finns läkemedelsrester kvar i produkterna efter användning. Kopparspiraler kasseras som läkemedelsavfall eller skärande/stickande. 2016-08-11  Tungmetallhaltiga läkemedel ska kasseras som läkemedelsavfall. Tungmetaller fångas effektivt upp i rökgasreningen vid Vattenfalls förbränningsanläggning i Uppsala där Stockholms läns landstings läkemedelsavfall förbränns. 2016-01-18  Alla vacciner ska kasseras som läkemedelsavfall. För levande vacciner, som exempelvis rotavirus, gäller att även förbrukad förpackning ska kasseras som läkemedelsavfall med skyddshylsan på.
  2017-05-23

  Hantering  Det finns inga tidsangivelser i lagstiftningen för hur länge läkemedelsavfall får lagras på avdelningen innan det skickas iväg. För att undvika att avfallet blir stående en längre tid är en generell rekommendation att minst två gånger om året, exempelvis innan sommar- och julledighet, skicka iväg sitt läkemedelsavfall. Finns cytostatika, antibiotika och andra läkemedel med toxiska och allergena effekter med i avfallet rekommenderas tätare intervall.
  2016-01-18.  Läkemedelsavfall skickas till en godkänd förbränningsanläggning för läkemedelsavfall. Läkemedelsavfallet från Stockholms Läns Landsting skickas till Vattenfall i Uppsala, där det förbränns och blir till fjärrvärme. Det ställs särskilt höga miljökrav på anläggningar där farligt avfall förbränns, inte minst på rökgasreningen. Rökgaserna från avfallsförbränningen renas i flera steg och utsläppen övervakas kontinuerligt. Restprodukter från förbränningen tas omhand på ett säkert sätt.
  2016-01-18.  Innerplastsäck behöver inte användas, däremot är det bra att ha absorbent i botten på boxen. Dock ska alltid antibiotika och cytostatikaavfall läggas i en plastpåse innan avfallet placeras i boxen. Vanliga täta fryspåsar rekommenderas, vilka finns att köpa via MediCarrier. Det är viktigt att påsen försluts ordentligt.
  2016-01-18.  Dospåsar både med och utan innehåll kasseras i box för läkemedelsavfall. På den tömda påsen finns patientdata och det är viktigt att sekretessen upprätthålls. När dospåsen innehåller ett narkotiskt preparat ska påsarna klippas upp och tömmas i boxen för läkemedelsavfall.
  2016-01-18.

  Uppdaterad: 2017-05-23

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Senaste nytt på Janusinfo