Mall för läkemedelsberättelse i Take Care - Janusinfo

Mall för läkemedelsberättelse i Take Care

Mall för läkemedelsberättelse i Take Care

Nu finns en systemgemensam journalmall i Take Care för läkemedelsberättelse: Utskrivningsmeddelande med läkemedelsberättelse.

På vårdenhetsnivå finns det möjlighet att bygga tilläggsmallar med fördefinierat vårdspecifikt innehåll. Här finns manualer för detta:

Manual användare läkemedelsberättelse i Take Care

Manual systemadministratör läkemedelsberättelse i Take Care

Regler för hur mallen ska fyllas i


Bakgrund

Vid utskrivning från slutenvård ska alla patienter oavsett ålder erhålla en läkemedelsberättelse. Läkemedelsberättelsen är en kvalitetssäkrad avstämning av patientens aktuella läkemedelslista. Syftet är att öka kvaliteten och säkerheten i läkemedelsbehandlingen, inte minst i vårdens övergångar.

Utskrivande läkare har ansvar för att upprätta en läkemedelsberättelse innehållande uppgifter om läkemedelsförändringar under ett vårdtillfälle samt ange orsaken till ändringarna. Denna ska tillsammans med aktuell läkemedelslista lämnas och kommuniceras till patienten samt vidarebefordras till nästa vårdgivare på utskrivningsdagen.


Uppdaterad: 2016-04-28

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen.hsf@sll.se

Senaste nytt på Janusinfo