Förskrivningsregler

Hitta i sidan

  Här följer några viktiga punkter ur receptföreskrifterna. För exakt lydelse se originalförfattningarnaLäkemedelsverkets hemsida. I Läkemedelsbokens elektroniska version finns mer lättläst information om receptföreskrifterna.

  E-recept

  Författningarna om receptförskrivning har pappersrecept som utgångspunkt men samma regler gäller för e-recept som för pappersrecept med några få undantag. På ett e-recept kan behandlingstid inte ersätta uppgift om förpackningsstorlek. Narkotika och övriga särskilda läkemedel kan förskrivas.


  På receptblanketten

  Förskrivarkod måste anges på receptet för att det ska få expedieras på apotek. För att patienten ska kunna ta del av läkemedelsförmånen måste även arbetsplatskod anges på receptet. Skrivs receptet som pappersrecept måste förskrivar- och arbetsplatskod finnas med både som siffror och som streckkod (på telefonrecept räcker siffror). För beställning av arbetsplatskod till pensionärer och läkare som arbetar i verksamhet utanför hälso- och sjukvården, se Vårdgivarguiden.

  Förskrivaren måste aktivt ta ställning till om förskrivningen är inom eller utanför läkemedelsförmånen och följa de villkor som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anger. För läkemedel som har en begränsad subvention av TLV är detta extra viktigt då journalsystemen ofta inte har förmån förifyllt.

  Förskrivaren ska signera på receptet om läkemedlet av medicinska skäl inte får bytas ut på apoteket. Parallellimporterade och parallelldistribuerade läkemedel betraktas alltid som helt utbytbara om inte företagsnamnet anges på receptet tillsammans med signum i rutan "får inte bytas ut". Läs mer under Utbytbara läkemedel.

  Startförpackning är en mindre förpackning av ett nyinsatt läkemedel som ger patienten möjlighet att pröva det nya läkemedlet. Med startförpackning avses inte insättnings- eller titreringsförpackningar.

  Även när läkemedlet bara ska expedieras en gång anges antal gånger förskrivningen får expedieras med bokstäver. Ordet "obs" ska skrivas på receptet om läkemedel förskrivs i större dos än vad som rekommenderas som högsta dos. När doseringen är ”vid behov” ska maximal dygnsdos anges. Dosering, användning, ändamål och behandlingstid ska anges på receptet så att patienten kan använda läkemedlet på rätt sätt. "För eget bruk" eller "För egen praktik" får ersätta dosering vid beställning för eget bruk eller till egen praktik.

  Expeditionsintervall anges endast om förskrivaren anser att patienten inte ska köpa ut ett läkemedel för ofta, till exempel narkotikaklassade läkemedel. Apoteken expedierar läkemedel med rabatt för högst tre månader i taget om inget annat anges. Patienten kan då hämta ny sats läkemedel med rabatt efter två månader, patienten kan köpa ut läkemedel tidigare men då utan rabatt. Anges expeditionsintervallet tre månader får apoteket inte expediera förrän tre månader efter föregående expedition och patienten har då inte möjlighet att köpa ny medicin förrän den gamla kanske är helt slut.

  Giltighetstiden för ett recept är ett år. Det går inte att förlänga giltighetstiden. Om kortare giltighetstid önskas till exempel för antibiotikarecept, kan detta anges på receptet.


  Särskilda läkemedel/narkotika

  Då recept på särskilda läkemedel, se nedan, förskrivs på pappersrecept ska de skrivas på egen blankett med serienummer. Receptblankett för särskilda läkemedel kan rekvireras elektroniskt.

  Styrka och mängd ska anges både med siffror och med bokstäver. För elektroniska recept räcker det med enbart siffror. Förutom patientens namn och personnummer måste även adress anges.

  Fakta Förteckning över "särskilda läkemedel"
  Ur HSLF-FS 2016:34

  Narkotika (II–V)
  Narkotika på licens

  Läkemedel inom följande ATC-grupper:
  A14A Anabola steroider
  B03XA01 Erytropoietin
  B03XA02 Darbepoetin
  G03B Androgener
  H01AC Somatropin, GH

  Recept på narkotiska läkemedel enligt förteckning II–III får endast förskrivas för ett uttag. Om förskrivaren anger på receptet att det ska förvaras på apotek kan receptet förskrivas för flera uttag.

  Läkemedel som innehåller etylmorfin, kodein eller tramadol är klassade som narkotiska läkemedel enligt förteckning III. Dessa läkemedel kan dock förskrivas för flera uttag.

  Läkemedel innehållande etylmorfin får förskrivas på vanlig receptblankett.

  Mer utförlig information om särskilda läkemedel finns i Läkemedelsbokens elektroniska version.


  Telefonrecept

  • Recept via telefon ska endast göras undantagsvis
  • Telefonrecept kan inte omfatta flera uttag.
  • Endast ett narkotiskt läkemedel får förskrivas vid varje tillfälle.
  • Narkotika (IV–V) får endast förskrivas i minsta förpackning dock högst 30 doser.
  • Narkotika (II–III) får inte förskrivas i mer än högst fem avdelade doser i form av depåplåster, pulver, kapslar, tabletter, rektioler eller suppositorier (undantag för etylmorfin, kodein och tramadol där ingen begränsning i antal doser finns).


  Licensförskrivning

  Läkemedel som inte är godkända av det svenska Läkemedelsverket eller gemensamt inom EU kan förskrivas efter tillåtelse, licens, från Läkemedelsverket. Undantag finns, se nedan.

  Från den 1 oktober 2015 gäller ett nytt system för att elektroniskt motivera, ansöka och komplettera licensärenden samt förmedla begäran om komplettering och beslut om licens från Läkemedelsverket.

  Licensansökan görs av apoteket där receptet lämnas in. Med receptet ska följa en motivering skriven av receptutfärdaren. Licensmotiveringen skapas elektroniskt i licenssystemet KLAS

  Mer utförlig information om licensförskrivning och extempore finns i Läkemedelsbokens elektroniska version.

  Viktigt att välja apotek för utlämning av licensläkemedel
  Receptet på licensläkemedel expedieras endast på det apotek som har fått licensen beviljad och apotek inom samma kedja med samma ägare. Lämpligen bestäms apotek redan vid förskrivningen i samråd med patienten.

  Undantag
  För vissa preparat går det inte att söka licens. Ett preparat som är godkänt i EU men inte marknadsförs i Sverige kan inte licensförskrivas. Likadant gäller preparat som är godkända men som ännu inte marknadsförs i Sverige i väntan på att ansökan om läkemedelssubvention hos TLV ska behandlas.


  Uppdaterad: 2016-12-05

  Hitta i sidan

   För frågor och tips till oss:
   janusredaktionen.hsf@sll.se

   Senaste nytt på Janusinfo