Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté (SLK) utgör Stockholms läns landstings kommitté enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer. Läkemedelskommittén är ett rådgivande expertorgan i läkemedelsfrågor med huvuduppdrag att verka för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning och är policyorgan i läkemedelsfrågor inom Stockholms läns landsting.

Instruktion för Stockholms läns läkemedelskommitté

SLK utarbetar rekommendationer för tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning – Kloka Listan samt policies och rekommendationer för introduktion och uppföljning av nya läkemedel.  SLK ska med fortbildning stödja rationell förskrivning av läkemedel och medverka i kunskapsförmedling inom hela landstinget oavsett sjukvårdens driftsformer. Dessutom ska SLK stimulera till uppföljning av verksamheternas läkemedelsanvändning.

SLK ska med sin expertis också stödja sjukvårdens administrativa och politiska ledningar med kompetens i viktiga frågor kring läkemedel och i kontakter med myndigheter, industri och vårdgivare.

Till SLK är knutet expertråd inom stora terapiområden. Expertråden granskar tillgänglig dokumentation om läkemedel och gör oberoende utvärderingar. I såväl Stockholms läns läkemedelskommitté som dess expertråd ska ingå medicinsk, farmaceutisk och klinisk farmakologisk expertis. Medlemmarna ska ha stort medicinskt förtroende inom sjukvården.

Läkemedelskommittén har sedan flera år en jävspolicy och jävsdeklarationer lämnas årligen av samtliga personer verksamma inom organisationen.

Läkemedelskommittén ger ut tidskriften Evidens, medicin & läkemedel.


Uppdaterad: 2014-06-03

För frågor och tips till oss:
janusredaktionen@sll.se