Evidens, medicin & läkemedel · Nr 5 2013
15
RAPPORTER & STUDIER
Aktuella
Brister i behandlingen av
äldre med urininkontinens
Enligt SBU:s litteraturöversikt finns evidens för bäcken­
bottenträning, slyngplastik samt antikolinergika, beroen­
de på typ av läckage. Antikolinergika har dock begränsad
effekt, och biverkningsrisken för läkemedel/operation bör
noteras.
Ses som hygienproblem
Märta Lauritzen, uroterapeut, chef vid Uroterapienheten,
Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
samt ordförande i Sinoba, intresseföreningen för kunskap
om urinkontinens och blåsproblem, kommenterar:
Området inkontinens och äldre har varit eftersatt av
många skäl. Det saknas ofta en ansvarsfördelning mel­
lan yrkesgrupper. Urininkontinens betraktas som ett
hygieniskt problem och inte en åkomma/sjukdom som bör
utredas och behandlas. Det pågår dock en intensifiering av
insatser, exempelvis Socialstyrelsens arbete med kvalitets­
indikatorer och vårdprogram som i Södermanlands län. På
finns redskap för vård, utredning, behand­
ling och uppföljning.
Borde sätta ner foten
Inkontinens och blåsfunktionsrubbningar är problem som
hör till flera olika specialiteter och riskerar att falla mellan
stolarna.
I första hand är det ju primärvårdens uppgift att be­
handla och sortera
patienterna. Det bör
finnas inkontinensan­
svariga distriktssjuk­
sköterskor – jämför
KOL och astma. Om­
rådet måste få högre
status. I Stockholm
varierar intresset och
kompetensen kraftigt
på olika håll. Vård­
givarna, alltså lands­
tinget och kommu­
nerna, borde sätta ned
foten och säga att något
samlat måste göras för
att människor som har
dessa problem ska få den behandling som finns, vilket inte
sker idag, säger Märta Lauritzen.
Uppenbara brister
SBU-översikten är bra men berättar om uppenbara och
välkända brister, menar Märta Lauritzen.
Det handlar främst om att de utredningar som ska ligga
till grund för behandling och eventuell läkemedelsförskriv­
ning inte görs i den omfattning som ska ske, och om bristen
eller ojämnheten i utbildning för alla vårdkategorier idag.
För många patienter är det bara välgörande att bemötas
med respekt och kunskap. Det finns effektiv behandling
men inte för alla. För andra finns i alla fall lindring och för
en tredje grupp finns hjälpmedel och redskap som gör att
livet kan levas så normalt som möjligt.
Läs mer:
SBU. Behandling av urininkontinens hos
äldre och sköra äldre. En systematisk litteraturöversikt.
Oktober 2013.
Kunskapsluckor, bristande utbildning och implementering präglar vården av urininkontinens hos äldre
och sköra äldre enligt en SBU-översikt. – Bristerna är uppenbara sedan länge. Inkontinens faller mellan
stolarna, säger uroterapeuten Märta Lauritzen, Karolinska Universitetssjukhuset.
Av David Finer
FOto: allan larsson, Medicinsk Bild, KS
Märta Lauritzen, uroterapeut vid
Karolinska Universitetssjukhuset
Det saknas ofta en ansvarsfördelning
mellan yrkesgrupper. Urininkontinens
betraktas som ett hygieniskt problem och
inte en åkomma/sjukdom som bör utredas
och behandlas.”