Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Drugline nr 3083

Publicerat 1982-03-10

Fråga

Det rör sig om en moder som ammar sitt 2 månader gamla barn. Hon medicinerar med fenylpropanolamin (Rinexin), sannolikt i dosen 50 mg x2 pga "övre luftvägsbesvär".

Svar

Nedanstående svar baseras på genomgång av farmakologisk standardlitteratur samt egna källor.

Vi har inte återfunnit några uppgifter om i vilken mån fenylpropanolamin går över i modersmjölk. Vi har inte heller återfunnit några publicerade fallrapporter om biverkningar hos barnet då modern behandlats med fenylpropanolamin. Däremot har tillverkaren (1) uppgift om ett fall där en moder intog en dos av fenylpropanolamin på 100 mg 2 ggr dagligen och där det ammande barnet utvecklade symtom på rastlöshet och kräkningar. Det är i övrigt väldokumenterat att fenylpropanolamin kan ge centralnervösa biverkningar vid framför allt behandling av barn (2). I en liten studie kunde man från koncentrationsdata av fenylpropanolamin i bröstmjölk efter singel-doser beräkna att vid underhållsbehandling av 150 mg fenylpropanolamin till ammande mödrar borde mindre än 1 mg av läkemedlet utsöndras i varje liter bröstmjölk (3).

Allmänt kan sägas att fenylpropanolamin (Rinexin) har ett mycket begränsat användningsområde och som alternativ kan man ofta använda näsdroppar.

Sammanfattning

Då stark indikation för användning av fenylpropanolamin föreligger kan modern amma barnet. I första hand bör dock medikamentell behandling med näsdroppar användas med hänsyn till ovanstående fallrapport.

Gustafsson L
Alvan G

Referenser

  1. Personlig kommunikation, Björn Jakobsson, Leo, Helsingborg
  2. Goodman and Gilman, The pharmacological basis of therapeutics, 6th ed, 1980
  3. Nyberg L, Berg E: utsöndring av fenylpropanolamin i bröstmjölk relaterad till substansens plasmakoncentration. Läkaresällskapets Riksstämma 1979, Läkemedelslära 22

Senast ändrad 2018-09-20