Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient

Gör primärt en strukturerad bedömning med i första hand fokus på vitala funktioner och behandla initialt livshotande tillstånd enligt: ”A-B-C-D-E-konceptet”. Det är viktigt att den läkare som leder teamet kommunicerar tydligt kring bedömningar och planerade åtgärder.

A. Airway – luftväg

Kontrollera-undersök: Stridor? Titta i munnen efter främmande kropp (inkl. tandprotes) eller svullnad. Lyssna efter andningsljud och känn efter utandningsluft. Beakta risk för halsryggskador vid trauma mot huvud eller nacke.
Åtgärder: Om ofri luftväg försök initalt etablera fri luftväg med haklyft och svalgtub eller nasofaryngealtub (”kantarell”). Rensa och sug rent i svalget. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga krävs larynxmask, endotrakealtub eller kirurgiskt ingrepp (akut koniotomi eller trakeotomi) för att skapa fri luftväg.

B. Breathing – andning

Kontrollera-undersök: Andningsfrekvens, andningsmönster och andnings-djup. Mät syremättnad med pulsoximeter. Auskultera lungfälten vid in- och utandning.
Åtgärder: Påbörja assisterad andning med mask och blåsa om patienten inte andas eller om ventilationen bedöms otillräcklig. Oxygen med högt flöde ges till alla påverkade patienter. Se särskilt program ”Oxygenbehandling”. Blodgasanalys på vid indikation vid misstanke om andningssvikt.

C. Cirkulation

Kontrollera-undersök: Puls (frekvens, regelbunden/oregelbunden) och blodtryck. Hjärtauskultation. Bedöm halsvenstas samt tecken till nedsatt perifer genomblödning (perifer kyla, cyanos och nedsatt kapillär återfyllnad). Palpation och eveventuellt auskultation av buk.
Åtgärder: Vid påverkad cirkulation sätts perifera venkatetrar (PVK) för att möjliggöra intravenös tillförsel av vätska och läkemedel. Vid tecken på cirkulatorisk chock bör man sätta två grova PVK (³1,3 mm diameter, grön). Överväg PVK i vena jugularis externa, central venkateter (CVK) eller intraosseös infart om perifera venösa infarter inte kan sättas. Vid tecken på chock ges initialt inf Ringer-Acetat 2000 ml (20-30 ml/kg) på 1 tim samtidigt som den underliggande orsaken till tillståndet fastställs. Utvärdera svaret på vätsketillförsel efter 500-1000 ml given vätska. Patienter med påverkad cirkulation ska ha EKG-övervakning samt täta blodtrycks-kontroller.

D. Disability – neurologisk status

Kontrollera-undersök: Bedöm medvetandegrad och dokumentera fynd. Glasgow Coma Scale kan användas som hjälpmedel för att dokumentera medvetandesänkning (se tabell nedan). Översiktlig neurologisk undersökning med fokus på pupiller (pupillstorlek och ljusreaktion), ögonmotorik, grovmotorik i armar och ben, muskeltonus samt bedömning av nackstyvhet. Kontroll av P-Glukos med snabbtest på alla patienter med medvetandsänkning av oklar orsak.
Åtgärder: Om P-Glukos <4 mmol/l ges glukos 30 % (300 mg/ml) 50 ml iv. RTill patienter med (grav) malnutrition ges Vitamin-BR1 50 mg/ml, 2 ml iv.

E. Exposure – exponering

Kontrollera-undersök: Inspektera hela hudkostymen, vänd på patienten och leta även efter tecken till trauma och tryckskador. Mät kroppstemperaturen.

Fortsätt med sekundärbedömning

 • Anamnes viaambulanspersonal, anhöriga och tidigare journaler.
 • Status med särskild inriktning på misstänkt tillstånd.
 • Venös eller arteriell blodgas på vid indikation om oklar diagnos.
 • EKG för bedömning av rytm, QRS-bredd och ischemitecken.
 • Blodprover och odlingar beroende på misstänkt tillstånd.
 • Bedöm behov av övervakning, t ex arytmiövervakning.
 • Överväg behov av urinkateter om urinstämma ellermedvetansänkt patient. Behov av urinodling eller mätning av diures.
 • Röntgen och bedside ultraljudsdiagnostik om indikation finns.
 • Fortsatt handläggning - vårdnivå/transport/inläggning.
 • Glöm inte övriga undersökningar och differentialdiagnostik efter den snabba initiala bedömningen och dokumentera i journalen.
 • Gör och dokumentera en plan för patienten närmaste timmarna/dygnet.

Glasgow Coma Scale

Rityta 1 Ögonöppning Spontant4På tilltal3På smärtstimuli2Ingen reaktion1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motoriskt svar vid tilltal:Lyder uppmaning6Vid smärtstimulering:Lokaliserar5Drar undan (flekterar)4Decortikerings(flexions)svar3Decerebrerings(extensions)svar2Sträcker2Ingen påvisbar motorik1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VerbaliseringOrienterad5Förvirrad konversation4Inadekvata ord/uttryck3Osammanhängande tal3Oförståeliga ljud2Inget försök till verbalisering1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Summa totalt (Max 4+6+5 = 15)

Senast ändrad 2019-09-10

Behandlingsråd och doser avser vuxna patienter, ej barn. Doserna gäller för patienter med normal vikt samt normal lever- och njurfunktion.

Akut internmedicin

Kontakta redaktionen
johan.hulting@sll.se