Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Allmän del

Medvetandepåverkad patient med oklar förgiftning – åtgärder på akutrummet (OBS punkt 1-8 före punkt 9)

 1. Kontrollera vitalparametrar.
 2. Anamnes – ambulanspersonal, anhöriga, journalarkiv, fickor (delegera!).
 3. Noggrann kroppsundersökning.
 4. Snabbtest för glukos.
 5. Sätt inf Ringer-Acetat 1000 ml.
 6. EKG. Breddökade QRS-komplex? Kort eller lång QT-tid?
 7. Artärblodgas samt P-Natrium och P-Kalium.
 8. Intoxikationsprover – etanol, paracetamol. Eventuellt analys av misstänkt toxiskt medel. Spara prov för eventuell senare analys.
 9. Ställningstagande till fortsatt handläggning. Intensivvårdsfall? Antidot? Intubation? Magsköljning? Kol?
 10. Ytterligare blodprovtagning och undersökningar beroende på klinisk bild och anamnes.

Studera vårdprogram i detta kompendium. Giftinformationscentralen (GIC) ger uppdaterad och gratis rådgivning dels via en webbaserad databas (www.giftinfo.se) dels via telefon 010-4566719. GIC kan även nås via 112. FASS har ett överdoseringskapitel. Läkemedels-boken tar upp många icke-läkemedelsförgiftningar.

Hjälpmedel för identifiering av okända tabletter och kapslar www.fass.se  (Tablettidentifiering).

Indikationer för intensivvård eller särskild övervakning

 1. Kraftigt medvetandesänkt patient (ej verbal respons).
 2. Cirkulationspåverkan (hypotension, lungödem, arytmi).
 3. Andningspåverkan (ofria luftvägar, alveolär hypoventilation, aspiration).
 4. Hypotermi <34°C eller metabolisk acidos.
 5. Stora skelettmuskeltryckskador.
 6. EKG-påverkan (särskilt vid misstanke på överdos av membran­stabiliserande läkemedel, t ex TCA, thioridazin, karbamazepin, klorokin, orfenadrin, eller anti­arytmika).
 7. Stark misstanke om intag av organtoxiskt medel, t ex paracetamol, metanol, etylenglykol, vit och lömsk flugsvamp.

Behandling vid förgiftning

 1. Förhindra absorption – ventrikeltömning, aktivt kol, tarmsköljning.
 2. Tillför motgift (antidot) – specifik, ospecifik.
 3. Påskynda elimination – upprepad koltillförsel, alkalisering av urinen, forcerad diures, dialys.
 4. Symtomatisk behandling – arytmiövervakning, andningsvård, vätske­balans, temperaturreglering etc.
 5. Alla förgiftningar, förutom de som drabbar småbarn, betraktas som suicidhandlingar tills patienterna är vakna, adekvata och bedömda av psykiater. Patienten ska ha personell övervakning tills dess.

Allmänna handläggningsprinciper

Intubation

Individuell bedömning. Utföres alltid om patienten

 • ej kan hålla fria luftvägar.
 • har aspirerat och saknar tillfredsställande hostreflex.
 • är medvetandesänkt och det föreligger indikation för ventrikeltömning eller kolbehandling.
 • ska ventilatorbehandlas.

Vätsketillförsel

Om peroral tillförsel inte är möjlig: Inf Ringer-Acetat 1000 ml på 4-6 timmar följt av inf Glukos 100 mg/ml, 1000 ml per (8-)12 timmarsperiod, förutsatt att diures kommit igång. NaCl och KCl tillsättes. Vid kraftig dehydrering, t ex amatoxin- eller arsenikförgiftning, krävs mer omfattande rehydrering.

Ventrikelsköljning via grov oral ventrikelslang

Se särskilt program under ”Procedurer”.

Medicinskt kol

Ges på vid indikation om patienten är vaken upp till 2 timmar efter tablettintag. Ge 50(-100 g) suspension Carbomix (50 g motsvarar ca 300 ml), den högre dosen överväges i allvarliga fall. Ges via magslang efter ventrikelsköljning om patienten är medvetandesänkt. Fösiktighet vid läkemedel som är sederande och sänker kramptröskeln.

Obs! Kol är overksamt vid förgiftning med syror, alkali samt metaller (t ex järn och litium). Kol ges ej efter förtäring av petroleumprodukter.

Upprepad kolbehandling

Rekommenderas vid vissa förgiftningsfall för att påskynda eliminationen genom att reducera ett entero-hepatiskt och entero-enteriskt kretslopp. Kräver fungerande tarmmotorik. Effektivt för digoxin, teofyllin, karbamazepin, valproat, salicylat och fenemal.

Dos: 50(-100) g kol initialt följt av 25 g x 6 tills förgiftningsbilden vänt. Inj metoklopramid (Primperan) 5 mg/ml, 2 ml iv vid nedsatt tarmmotorik.

Tarmsköljning

Kan övervägas efter stor överdos av ämnen som inte binds till kol, t ex järn, litium, kalium, eller slow release beredning av toxisk substans (t ex Theo-Dur, Isoptin Retard). En polyetylen­glykollösning (Laxabon) tillförs kontinuerligt per os (2 l/tim) tills flödet rektalt är klart och rent.

 

Lipidbehandling, ”lipid rescue”

Fallrapporter talar för att lipidinfusion kan ha en terapeutisk effekt vid överdos av starkt lipidlösliga föreningar, t ex lokalanestetika och möjligen amitriptylin vid hjärtstopp. Snabbinfusion 20 % Intralipid, 1,5 ml per kg (100 ml). Resterande mängd i 400 ml flaska ges iv under 20 min.

Antidotbehandling

Motgifter finns mot några specifika förgiftningsmedel, se respektive förgiftnings-PM. Antidotregister/lagerhållning hittas via giftinfo.se.

Antidotbehandling

Antidot

Förgiftning

 • Flumazenil
 • Hydroxycobalamin
 • Naloxon
 • Acetylcystein
 • Etanol eller Fomepizol
 • Digitalisantikroppar
 • Desferoxamin
 • Fysostigmin
 • Bensodiazepiner
 • Cyanid
 • Opiater
 • Paracetamol
 • Metanol, etylenglykol
 • Hjärtglykosider
 • Järn
 • Antikolinergika

Behandling av breddökning av QRS som akut hjärteffekt

Ett flertal läkemedel har så kallad membranstabiliserande effekt: Tricykliska antidepressiva, karbamazepin, klass 1A antiarytmika, klorokin, kinin, orfenadrin m fl. Utöver breddökning av QRS, förekommer hypotension, AV-block, VT (torsades de pointes), kammarflimmer mm. Terapi:

 • Infusion natriumbikarbonat 50 mg/ml, 200 ml under 10-15 min. Efter blodgas- och EKG-kontroll kan man ge ytterligare 100 ml. Eftersträva BE= +5 mmol/l eller pH >7,50.
 • Vid utebliven förbättring och tilltagande förgiftningsbild, intubera och hyperventilera till pH 7,5-7,55.
 • Om hjärtpåverkan kvarstår trots bikarbonat ger man hyperton NaCl. Addex-Natrium 4 mmol/ml, 40 ml (160 mmol) sätts till NaCl 9 mg/ml, 250 ml. Lösningen innehåller 200 mmol NaCl och infunderas på 20 min.

Extrakorporal giftelimination (dialys) vid förgiftning

Dialysformer är hemodialys (HD), hemoperfusion (HP) och kontinuerlig veno-venös hemodialys (CVVHD). En förutsättning för dialys är att en betydande del av ämnet föreligger fritt i blodet. För HD gäller att ämnets proteinbindning och molvikt ska vara låg (litium, metanol). För HP krävs att giftet har en hög affinitet till aktivt kol (teofyllamin, karbamazepin). CVVHD kan med fördel användas vid allvarlig kronisk litiumöverdos.

Extrakorporalt cirkulationsstöd (ECMO)

Tekniken har använts i flera fall av förgiftning med cirkulatorisk chock (TCA, calciumantagonister, klorokinfosfat). Metoden kräver inläggning av katetrar i stora kärl samt en blodpump. Mobila team finns på ECMO-centrum, Astrid Lindgrens barnsjukhus och på regionsjukhus med thoraxkirurgi.

Uppföljning

När patienten är vaken och bedömbar inkopplas psykkonsult.

Dödsfall

Om patient avlider till följd av misstänkt eller säkerställd förgiftning ska man omgående kontakta polisen för att efterhöra hur man ska förfara med den döda kroppen. Rättsmedicinsk obduktion utföres i regel, dock först efter polisbeslut.

ICD-koder: Eventuellt symtomkod; läkemedel(sgrupp) anges med T-kod; Oavsiktlig förgiftning X40-X49/Avsiktlig förgiftning X60-X69/Oklar avsikt Y10-Y19 samt ATC-kod(er) för specifika läkemedelspreparat.

Senast ändrad