Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antidepressiva

Indikation för särskild övervakning

De klassiska tricykliska preparaten (TCA) är farliga främst på grund av de krampframkallande och hjärttoxiska effekterna. Säkra uppgifter om intag av >1 g inom de senaste 6–8 timmarna motiverar EKG-övervakning/intensivvård även om EKG är normalt och patienten är vaken. Det fortsatta förloppet avgör observationstidens längd.

Serotoninåterupptagshämmarna (SSRI-preparaten), t ex Seroxat, Fevarin, Zoloft, Fontex och Cipramil, liksom MAO-hämmaren Aurorix är mindre toxiska. Kramper förekommer dock ofta vid stor överdos. Det finns rapporter om fall med breddökade QRS-komplex och förlängt QT-intervall, men allvarlig cirkulatorisk påverkan förekommer mycket sällan vid ”rena” överdoser. Venlafaxin (Efexor) har dock i några fall med stort intag (>10 g) orsakat dödlig förgiftning på grund av hjärtkomplikationer.

Klinisk bild – förgiftning med klassiska TCA

Korrelation mellan QRS-durationen och förgiftningens svårighetsgrad. Akut intag av >2 g TCA är en potentiellt letal dos för vuxen person.

Lättare fall: Lätt vakenhetssänkning, excitation, sinustakykardi, lätt breddökade QRS-komplex, förlängd QT-tid, ST-T-förändringar.

Svårare fall: Koma, tarmparalys, hypokalemi, metabolisk acidos, andnings­depression, blodtrycksfall, kramper, breda QRS-komplex, växlande EKG-bild med AV-block samt supraventrikulära och ventrikulära taky­arytmier.

Åtgärder/behandling – förgiftning med klassiska TCA

  1. Kontinuerlig arytmiövervakning i minst 6 timmar (följ EKG initialt varannan timme). a) Om inga förändringar ses på EKG efter 6 timmar, hjärtfrekvensen <110/min, och patienten är opåverkad behövs ingen fortsatt vård på somatisk avdelning. b) Om EKG visar breddökade QRS-komplex, bör arytmiövervakningen fortsättas ytterligare minst 12 timmar efter det att EKG-bilden normaliserats.
  2. Intubation, ventilatorbehandling, ventrikelsköljning och koltillförsel på vid indikation.
  3. Korrigera eventuell hypokalemi med kaliuminfusion och metabolisk acidos med Natriumbikarbonat till BE +5 mmol/l. Se även punkt 5, nedan.
  4. Lätt hyperventilation (pH=7,50–7,55), medför ökad protein-bindningsgrad för TCA.
  5. Vid allvarlig förgiftning med QRS-bredd >0,11 s så starta inf Natrium­bikarbonat 50 mg/ml, 200 ml under 10–15 min. Efter blodgaskontroll ges vid behov mer. Eftersträva BE= +5 mmol/l. Om hjärtpåverkan kvarstår trots bikarbonat ger man hyperton NaCl. Addex-Natrium 4 mmol/ml, 40 ml (160 mmol) sätts till 250 ml NaCl, 9 mg/ml. Lösningen (290 ml) innehåller 200 mmol NaCl och infunderas på 20 min.
  6. Inj diazepam (Stesolid Novum) 5 mg/ml, 1–2 ml iv vid oro, hallucinos eller kramper.
  7. Inj/inf lidocain (Xylocain) kan prövas vid ventrikulär takyarytmi, efter behandling enligt punkt 5. Inj amiodarone (Cordarone) 100 mg kan övervägas vid terapiresistens, eventuellt upprepas dosen två gånger. Elkonvertering endast på vitalindikation.
  8. Vid ”torsades de pointes” ges i första hand inf isoprenalin, eller temporär pacemaker om bradykardi föregick attacken, och magnesiuminfusion. Bolus 10–15 mmol Addex-Magnesium följt av infusion 4–6 mmol Mg2+ under 6 timmar.
  9. Vid terapiresistent cirkulatorisk chock bör extrakorporalt cirkulationsstöd övervägas. Vid hjärtstopp är långvarig HLR motiverad.

SSRI-förgiftning och serotonergt syndrom – kombinationsförgiftning med moderna antidepressiva

Serotoninåterupptagshämmare (SSRI) är mindre toxiska än TCA. Förgiftningar med dödlig utgång har dock inträffat efter överdos av MAO-hämmaren Aurorix i kom­bination med SSRI eller TCA. I dessa fall har allvarligt serotonergt syndrom dominerat bilden. Detta syndrom kan också uppträda vid behandling med ett eller flera serotonerga preparat i normal dosering. Symtomen påminner om malignt neuroleptikasyndrom med förvirring, hallucinos, svettning, takykardi, hypertermi, tremor, myoklonier, trismus, hyperreflexi, muskelrigiditet, rabdo­myolys och kramper. Intensiv-vård med ventilator­be­handling, muskerelaxantia, antipyretika, benso-diazepiner. Dantrolen (calciumantagonist – licenspreparat) har använts med god effekt i fall med uttalad muskelrigiditet och hypertermi.

Senast ändrad 2019-09-18