Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antikolinergika

Definition

Iatrogent, t ex ”atropinpsykos” på intensivvårdsavdelningar. Suicidhandling, oftast läkemedelsöverdosering. Accidentellt och i berusningssyfte, t ex intag av växtdelar från spikklubba eller änglatrumpet.

Preparat: Atropin, skopolamin, prometazin (Lergigan), biperiden (Akineton), hyoscyamin (Egazil).

Neuroleptika, TCA, orfenadrin (Disipal) och karbamazepin har uttalade antikolinerga effekter men dessa medel ger vid massiv överdosering vanligtvis en symtombild som i första hand förklaras av andra förgiftningsmekanismer.

Växter: Spikklubba, bolmört, änglatrumpet och belladonna.

Klinisk bild

Atropin och andra alkaloida föreningar är kompetitiva antagonister vid postganglionära parasympatiska synapser på muskarinreceptornivå. Detta ger upphov till perifera effekter på det autonoma nervsystemet. Antikolinergika har även effekter på CNS (förvirring, hallucinos, delirium, koma) men dessa effekter är mer variabla och oförutsägbara.

Initialt (en timme efter peroral dos): Törst och torra slemhinnor. Torr, varm och rödflammig hud. Dilaterade, ofta ljusstela pupiller. Suddig syn. Feber. Takykardi.

Något senare: Mental påverkan med förvirring, och motorisk oro.

I sent skede kan aggressivitet och hallucinos tillstöta.

I svårare förgiftningsfall förekommer medvetslöshet, delirium och kramper. I dessa fall är tarmparalys och urinretention regel.

Behandling

  1. Ventrikelsköljning + 50 g aktivt kol (även i något sent skede vid massiv peroral överdos).
  2. Lugn dämpad miljö kring patienten.
  3. KAD på vid indikation.
  4. Om sedering blir nödvändig rekommenderas bensodiazepiner.
  5. Arytmiövervakning.
  6. Vid symtomgivande takykardi kan i undantagsvis betablockad iv vara av värde om indikation för antidottillförsel saknas.
  7. Vid hypotension vätska iv och eventuellt inotropi.
  8. Antidotbehandling med fysostigmin (se nedan).

Antidotbehandling

Indikationer för fysostigmin: Uttalad hallucinos, delirium, hotande­/manifest cirkulationskollaps, hypertermi, hypertension eller kramper. OBS, förgiftning med membranstabiliserande medel är kontraindikation. Till vuxna ges 0,5–2 mg fysostigmin (Anticholium, licenspreparat), utspätt med NaCl 9 mg/ml till 10 ml, iv under 2 minuter. Vid god effekt upprepas behandlingen 1–2 gånger per timme.

OBS! Vid administering av fysostigmin ska atropin alltid finnas omedelbart tillgängligt, då uttalad bradykardi eller bronkokonstriktion kan induceras. Fysostigmin ges inte vid breda QRS eller om hjärttoxiska medel intagits.

Senast ändrad 2019-06-19